Abandonament prematur dels estudis. Per sexe 

L'indicador mostra el percentatge de la població d'entre 18 i 24 anys que ha assolit com a màxim la primera etapa de l'educació secundària respecte al total de població del mateix grup d'edat.

L'expressió abandonament prematur dels estudis es refereix a les persones d'entre 18 i 24 anys que compleixen les condicions següents: en primer lloc, el nivell més alt d'educació o formació que han assolit correspon al codis 0, 1 o 2 (menys que primària, primària i primera etapa d'educació secundària) de la classificació CINE-2011 (ISCED) i, en segon lloc, han declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre setmanes precedents a l'entrevista.

La classificació CINE-2011 va entrar en vigor l'any 2014 i els resultats anteriors a aquesta data s'han calculat amb la classificació CINE-97 (ISCED). Es considera que s'ha abandonat prematurament els estudis quan el nivell més alt d'educació assolit correspon al codis 0, 1, 2 o 3c inicial (preprimària, primària i primera etapa de l'educació secundària).

Tant el numerador com el denominador provenen de l'Enquesta de la força de treball de la UE (LFS). En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: