Contaminació de l'aire 

Concentració acumulada anual de valors màxims 8-horaris diaris d'ozó: Concentració acumulada al llarg d'un any dels màxims de les mitjanes 8-horàries de cada dia que superen els 70 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire a les estacions de fons dins d'aglomeracions urbanes.

Una estació de fons és aquella que no està directament influenciada per les emissions de fonts properes i que per tant, és representativa d'una àrea extensa. En el cas d'estacions ubicades en àrees urbanes són representatives d'una àrea de diversos kilòmetres quadrats al seu voltant.

Càlcul: de cada estació es calculen les mitjanes 8-horàries mòbils de tot l'any i es trien els màxims de cada dia. D'aquests màxims (un per a cada dia) es trien només els que són superiors a 70 micrograms per metre cúbic, se'ls resta aquest valor i el resultat se suma per tot l'any. Si no es disposa del 100% de les dades de l'any, cal realitzar una correcció. Aquest índex només és representatiu, i per tant calculat, si el nombre de dades vàlides de què es disposa és almenys del 75%.

Finalment, en cas de disposar de més d'un punt de mesura de fons, l'índex que es dóna per a una regió és la mitjana de l'índex calculat de cada punt ponderada per la població de l'aglomeració a què pertany cada punt.

Concentració de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10): Concentració de les partícules de diàmetre inferior a 10 micres en mitjana anual en punts de mesuraments de fons en aglomeracions urbanes. Per tant, és la concentració mitjana a la qual està exposada la població en aglomeracions urbanes.

Càlcul: es calcula la mitjana anual de concentració de PM10 per a cada un dels punts de mesurament de fons dins de cada aglomeració urbana de Catalunya. En cas de disposar de més d'un punt de mesura de fons, l'índex que es dóna per a una regió és la mitjana de l'índex calculat de cada punt ponderada per la població de l'aglomeració a què pertany cada punt.

Més informació a:

Fonts:

  • Department de Territori i Sostenibilitat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals. Generació T
 Residus municipals. Per tipus de tractament T
 Emissions de gasos amb efecte hivernacle Europa 2020 T
 Contaminació de l'aire T

Sou aquí: