Residus municipals. Per tipus de tractament 

Aquest indicador presenta la quantitat de residus municipals tractats, mesurats en kg per persona i any i desglosat per tipus de tractaments.

Consisteix en els residus recollits per les autoritats municipals i gestionats pel sistema de recollida de residus. El volum d'aquests residus prové de llars, comerços, oficines i institucions públiques.

La quantitat anual de residus es divideix per la població de l'any en qüestió. La població de Catalunya és a 1 de gener; per a Espanya i la Unió Europea s'utilitza la mitjana anual de la població.

D'acord amb les directrius de l'Eurostat, els qüestionaris de residus inclouen els següents tipus de materials: paper, cartró i productes de paper, plàstics, vidres, metalls, menjar i residus de jardí i tèxtils.

L'abocament es defineix com l'acte de dipositar els residus a terra. Inclou abocadors específics i emmagatzematge provisional de més d'un any en llocs permanents. La definició comprèn tant abocadors en llocs interns (és a dir on un generador de residus disposa el rebuig al lloc en què es genera) com en llocs externs.

La incineració significa el tractament tèrmic dels residus en una planta incineradora o en una planta coincineradora. El volum d'aquests residus prové de llars, comerços, oficines i institucions públiques.

Les dades de Catalunya del compostatge es refereixen al tractament de la fracció orgànica recollida selectivament (FORM) i des de l'any 2012 també a l'autocompostatge.

Les dades són provisionals.

Més informació a:

Fonts:

  • Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència de Residus de Catalunya.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals. Generació T
 Residus municipals. Per tipus de tractament T
 Emissions de gasos amb efecte hivernacle Europa 2020 T
 Contaminació de l'aire T

Sou aquí: