Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe 

La taxa de mortalitat estandarditzada (TME) per edat correspon a la xifra de defuncions (expressades per 100.000 habitants) que es registrarien en un territori segons la taxa de mortalitat per sexe i edat pròpies i amb l'estructura per edats d'una població tipus o estàndard.

Aquest mètode, anomenat estandardització directa, calcula la taxa com la mitjana ponderada de les taxes de mortalitat per grup d'edat, on els coeficients de ponderació són una població de referència estàndard.

La sèrie de TME de l'any 2012 (2010-2014) utilitza la població estàndard europea de 2013 proposada per l'Eurostat.

El càlcul de la TME correspon a mitjanes mòbils de cinc anys centrades en l'any de referència de la taxa. Així, per exemple, la TME de l'any 2012 s'ha calculat agrupant les defuncions i les poblacions dels anys 2010-2014.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Creixement natural de la població T

Sou aquí: