Prestacions per atur. Per tipus RSS 

Totes les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Les prestacions contributives per atur poden ser per desocupació total o parcial, segons que la pèrdua del lloc de treball afecti la totalitat o una part de la jornada laboral. El beneficiari de la prestació pot acollir-se, en alguns supòsits, a la capitalització de l'import total.

El SEPE gestiona també les prestacions assistencials d'atur, que no tenen caràcter contributiu i de les quals es poden beneficiar col·lectius de persones sense feina que reuneixin determinades característiques socioeconòmiques.

El subsidi agrari només és d'aplicació a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia.

L'any 2000 va aparèixer una nova prestació: la renda activa d'inserció laboral, adreçada a treballadors en atur de llarga durada, majors de 45 anys o en una altra situació especial, que hagin extingit la prestació per atur de nivell contributiu i/o el subsidi per atur de nivell assistencial i que no disposin de rendes.

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

Fonts:

  • Institut d'Estadística de Catalunya.
  • Servicio Público de Empleo Estatal.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: