Equipaments dels serveis socials. Places RSS 

La informació d'aquesta àrea prové fonamentalment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,i en concret de la seva Base de Dades d'Entitats i Establiments Socials, el nucli de la qual és el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en què és obligatòria la inscripció per realitzar activitats en l'àmbit dels serveis socials, aspecte que és supervisat pel Servei d'Inspecció del mateix Departament.

El Registre es va crear l'any 1987 i la seva implantació real va requerir un procés relativament dilatat, que probablement ha afectat la sèrie cronològica en la mesura que el seu funcionament ha fet conèixer a la Base de Dades establiments ja existents que per motius diversos no eren sota coneixement de l'Administració pública.

D'altra banda, l'evolució constant de l'àmbit dels serveis socials i els canvis en la normativa que els ordena són elements que afegeixen dificultats a l'hora d'interpretar l'evolució estadística de l'oferta de serveis socials.

Nota: A partir del 1996, les places consignades en els centres residencials d'acció educativa corresponen a les places concertades pel Departament de Justícia.

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Mapa de Serveis Socials. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Font:

  • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: