Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda RSS 

L'índex de Gini mesura el grau de desigualtat en una distribució d'una variable contínua. S'obté a partir de la suma de les diferències absolutes entre cada parell de rendes de la distribució. El rang dels valors de l'índex de Gini és entre 0 (màxima equitat) i 100 (màxima desigualtat).

L'índex de ràtio S80/S20 mesura la desigualtat en la distribució a través de ràtios entre centils, que s'interpreta com la renda que s'obté per al quintil superior (és a dir, el 20% de la població amb un nivell econòmic més alt) en relació amb la del quintil inferior.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Més informació a:

  • Enquesta de condicions de vida.
  • Distribució de la renda, risc de pobresa i exlusió social. Base 2013.

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: