Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació RSS 

Al Cens d'edificis del 2011, l'àmbit poblacional està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'hi inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més , els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i que en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc no s'hi inclouen:

 • Els edificis que s'estiguin demolint, o els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
 • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, diaris...
 • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

Grau de conservació

Aquesta variable permet establir la situació de conservació de l'edifici, complementant la informació proporcionada per la variable "anys de construcció". Així, prendrà el valor:

 • Ruïnós, si l'edifici es troba en alguna de les situacions següents: es troba apuntalat, s'està tramitant la declaració oficial de ruïna o existeix declaració oficial de ruïna.
 • Dolent, si l'edifici es troba en una o diverses de les situacions següents: hi ha esquerdes acusades o bombaments en alguna de les seves façanes, hi ha enfonsaments o falta d'horitzontalitat en sostres o sòls o s'aprecia que ha cedit la sustentació de l'edifici (per exemple perquè els esglaons de l'escala presenten una inclinació sospitosa).
 • Deficient, si l'edifici presenta alguna de les circumstàncies següents: els baixants pluvials o el sistema d'evacuació d'aigües residuals estan en mal estat, hi ha humitats a la part baixa de l'edifici o té filtracions a les teulades o cobertes.
 • Bo, si l'edifici no presenta cap de les circumstàncies indicades per als estats ruïnós, dolent o deficient.

Més informació a:

 • Cens d'edificis 2011. Web Idescat. Idescat.
 • Cens d'edificis 2001. Web Idescat.
 • Cens d'edificis 1990. Vol. II Característiques bàsiques. Idescat.
 • Cens d'edificis 1980. Idescat.
 • Censo de edificios. Decenal. Instituto Nacional de Estadística.

Fonts:

 • Idescat.
 • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Habitatges i edificis
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles T
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació T
 Habitatges familiars. Per tipus T
 Habitatges principals. Per superfície útil T
 Habitatges principals. Per règim de tinença T

Sou aquí: