Habitatges familiars. Per tipus RSS 

En el Cens del 2011, els habitatges es classifiquen de la manera següent:

 • Habitatges familiars
  • Habitatges principals
   • Habitatges principals convencionals
   • Allotjaments
  • Habitatges no principals
   • Habitatges secundaris i altres tipus d'habitatges no principals (per exemple, habitatges destinats a lloguers successius de curta durada)
   • Habitatges buits
 • Habitatges col·lectius

Habitatge: Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

Habitatge familiar: Habitatge destinat a ser habitat per una o diverses persones, no necessàriament unides per parentiu, que no constitueixen un col·lectiu.

Habitatge principal: Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments.

Allotjament: Habitatge familiar que presenta la particularitat de ser mòbil, semipermanent o improvisat, o bé que no ha estat concebut al principi amb finalitats residencials, però, no obstant això, constitueix la residència d'una o diverses persones en el moment del cens. Els allotjaments no estan situats en edificis; per tant, no formen part dels immobles.

Habitatge secundari: Habitatge destinat a ser ocupat només ocasionalment (per exemple, durant les vacances o caps de setmana) o a utilitzar-se de manera continuada i no estacional, però sense ser residència habitual (per exemple per a lloguers successius de curta durada).

Habitatge buit: Habitatge que no està ocupat, disponible per a venda o lloguer, o fins i tot abandonat.

Habitatge col·lectiu: Habitatge destinat a ser habitat per un col·lectiu, és a dir, per un grup de persones sotmeses a una autoritat o règim comú no basat en llaços familiars ni de convivència, com per exemple asils o residències per a gent gran, casernes, convents, institucions per a discapacitats, presons, ... L'habitatge col·lectiu pot ocupar només parcialment un edifici o, més freqüentment, la seva totalitat.

Més informació a:

Fonts:

 • Idescat.
 • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Habitatges i edificis
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles T
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació T
 Habitatges familiars. Per tipus T
 Habitatges principals. Per superfície útil T
 Habitatges principals. Per règim de tinença T

Sou aquí: