Subministrament d'aigua potable RSS 

El subministrament d'aigua potable és un dels serveis bàsics per al desenvolupament demogràfic, social i econòmic d'una societat, i la seva prestació té caràcter obligatori per part dels poders públics. És un servei de competència municipal que pot ser gestionat, directament o indirectament, a través de societats mixtes o concessions. També pot ser gestionat per ens supramunicipals d'àmbit local o autonòmic.

Pel que fa a la recollida i tractament de les aigües residuals, responsabilitat també d'ajuntaments i entitats locals, la seva obligatorietat va ser definitivament impulsada amb la promulgació de la Directiva comunitària 91/271/CE, que va posar en marxa el Pla nacional de sanejament i depuració com a eina per a la planificació d'infraestructures de sanejament i depuració de les aigües residuals.

A partir de l'any 2004, hi ha un canvi de metodologia i es produeixen algunes variacions en les dades de recollida i tractament de les aigües residuals pel fet que s'hi incorporen les aigües residuals no procedents de la xarxa de distribució (pluvials o altres procedències), mentre que fins al 2003 es recollia exclusivament la informació sobre les aigües residuals procedents de la mateixa xarxa.

Tant les dades de Catalunya com les d'Espanya provenen de l'Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fa anualment.

Captació d'aigua: acció de treure aigua d'una font, un pou, un llac, etc., i emmagatzemar-la per tal de fer-ne ús. S'inclouen els serveis d'embassament i la conducció per artèries i conduccions primàries. Es distingeixen, entre d'altres, la captació d'aigües superficials i la d'aigües subterrànies, realitzada per mitjà de sondejos o perforacions.

Aigua distribuïda: volum total de l'aigua subministrada a la xarxa de distribució pública des de les plantes de tractament o dipòsits de servei.

Aigua registrada i distribuïda: volums d'aigua mesurats en els comptadors dels usuaris (tant comunitaris com individuals).

Aigua no registrada: diferència entre el volum d'aigua subministrada a la xarxa de distribució pública i el volum d'aigua registrada i distribuïda.

Pèrdues reals: pèrdues físiques d'aigua en la xarxa de distribució que va fins al punt de mesurament de l'usuari (fuites d'aigua, trencaments, avaries en la xarxa de distribució i connexions de servei).

Pèrdues aparents: pèrdues no físiques d'aigua que es produeixen per errors de mesurament i fraus.

A partir de l'any 2004 inclusivament, en els indicadors per càpita s'utilitza com a variable poblacional les Estimacions de població actual calculades per l'INE a 1 de gener de cada any. Per als anys anteriors s'utilitza el Padró municipal.

Més informació a:

  • Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España. Anual. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Enquesta sobre el subministrament i el tractament d'aigües. INE.

Font:

  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: