Tractament de les aigües residuals RSS 

El subministrament d'aigua potable és un dels serveis bàsics per al desenvolupament demogràfic, social i econòmic d'una societat, i la seva prestació té caràcter obligatori per part dels poders públics. És un servei de competència municipal que pot ser gestionat, directament o indirectament, a través de societats mixtes o concessions. També pot ser gestionat per ens supramunicipals d'àmbit local o autonòmic.

Pel que fa a la recollida i tractament de les aigües residuals, responsabilitat també d'ajuntaments i entitats locals, la seva obligatorietat va ser definitivament impulsada amb la promulgació de la Directiva comunitària 91/271/CE, que va posar en marxa el Pla nacional de sanejament i depuració com a eina per a la planificació d'infraestructures de sanejament i depuració de les aigües residuals.

A partir de l'any 2004, hi ha un canvi de metodologia i es produeixen algunes variacions en les dades de recollida i tractament de les aigües residuals, pel fet que s'hi incorporen les aigües residuals no procedents de la xarxa de distribució (pluvials o altres procedències), mentre que fins al 2003 es recollia exclusivament la informació sobre les aigües residuals procedents de la mateixa xarxa.

Fins l'any 2006 inclusivament, l'import total de les despeses d'inversió no incloïa les relatives a la recollida d'aigües residuals (clavegueram).

A partir de l'any 2007 inclusivament, en el qüestionari de l'enquesta es demana explícitament l'import del cànon de sanejament que per delegació facturen els ajuntaments i ens gestors del cicle de l'aigua. Això condueix a una millor estimació dels imports facturats en concepte de depuració d'aigües residuals i s'ha de tenir en compte en comparar amb els anys anteriors.

Tant les dades de Catalunya com les d'Espanya provenen de l'Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fa anualment.

Aigües residuals: aigües que contenen residus diversos procedents de la indústria, de nuclis de poblament humà o d'activitats agropecuàries. No tenen un valor imminent per utilitzar-les, ja que no tenen prou qualitat per a un determinat ús en el moment de la captació. Tot i això, les aigües residuals procedents d'un usuari poden servir de subministrament potencial per a un altre.

Tractament de les aigües residuals: conjunt de procediments utilitzats per tal de modificar les característiques de les aigües residuals de manera que satisfacin les normes ambientals sobre abocaments i puguin ser reutilitzades o tornades a la natura en condicions òptimes de qualitat. Hi ha tres tipus de processos bàsics a les plantes de tractament: primari o mecànic, secundari o biològic i terciari o de refinament.

Les característiques de les aigües residuals es mesuren en mg/litre i es refereixen a les mitjanes anuals ponderades amb el cabal actual tractat de cadascuna de les plantes de tractament d'aigües residuals.

Import total de la inversió feta en el tractament de les aigües residuals: diferència entre els increments reals en el valor dels recursos de capital i les vendes d'aquests mateixos recursos realitzades per l'empresa en l'any de referència.

Les despeses es comptabilitzen, durant l'any de referència, en béns considerats d'inversió: maquinària, instal·lacions tècniques i processos de la informació que tinguin com a vida útil més d'un any en el context de l'activitat principal de l'empresa.

Import total de les quotes de sanejament i clavegueram: import total dels ingressos obtinguts per l'empresa durant l'any per la totalitat dels serveis subministrats en referència al sanejament, clavegueram i tractament de les aigües residuals en aquestes activitats.

A partir de l'any 2006 inclusivament, en els indicadors per càpita s'utilitza com a variable poblacional les Estimacions de població actual calculades per l'INE a 1 de gener de cada any. Per als anys anteriors s'utilitza el Padró municipal.

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

  • Agència de Residus de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España. Anual. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Enquesta sobre el subministrament i el tractament d'aigües. INE.

Font:

  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: