Espais naturals protegits RSS 

El Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat al desembre del 1992, Decret 328/1992, estableix les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es considera necessari assegurar d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. Dins d'aquests espais, són d'aplicació quatre normes bàsiques:

 • Règim urbanístic del sòl no urbanitzable.
 • Restricció de la circulació motoritzada amb finalitats esportives.
 • Regulació de les activitats extractives d'acord amb la Llei 12/1981.
 • Submissió de determinades obres al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

La situació final del PEIN a Catalunya fins a l'any 2005 incloïa 144 espais d'interès natural que abastaven 648.065 ha. Però amb l'aprovació al setembre del 2006 de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000, el PEIN ha experimentat un creixement destacat de la seva superfície total i el seu número d'espais. La causa d'aquest creixement ha esta la incorporació al PEIN de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

 • Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
 • Anuario Estadístico. Anual. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
 • Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España. Anual. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
 • Europarc-España.
 • Statistical Yearbook. United Nations.

Fonts:

 • Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Europarc-España. Anuario.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: