Indicadors de conjuntura econòmica RSS 

Giny de Darrers indicadors
Trieu un indicador

TemesCultura · Llengua

IndicadorsPoblació ocupada en el sector cultural RSS
IV trimestre 2016
TemesTreball

IndicadorsPoblació ocupada. Per sectors d'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en els serveis RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en el sector cultural RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en la construcció RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en la indústria RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació ocupada en el sector turístic RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsPoblació assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTaxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsHabitatges familiars. Relació amb l'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsAfiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat RSS
Febrer 2017
IndicadorsAtur registrat. Per sexe i grups d'edat RSS
Febrer 2017
IndicadorsAfiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsAtur registrat. Per sectors d'activitat RSS
Febrer 2017
IndicadorsLlocs de treball vacants. Per sectors d'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCost laboral. Per components RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCost laboral. Hores per treballador i mes RSS
IV trimestre 2016
TemesIngressos i consum de les llars

IndicadorsMatriculació de turismes RSS
Febrer 2017
TemesMacromagnituds

IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Oferta RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Demanda RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsProducte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsProducte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta
III trimestre 2014
IndicadorsProducte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda
III trimestre 2014
IndicadorsProducte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta
III trimestre 2011
IndicadorsProducte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda
III trimestre 2011
TemesEmpreses · Finances

IndicadorsÍndex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) RSS
I trimestre 2017
IndicadorsIndicadors de clima empresarial RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCreació i dissolució de societats mercantils RSS
Febrer 2017
IndicadorsAmpliació de capital de societats mercantils RSS
Febrer 2017
IndicadorsProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs RSS
IV trimestre 2016
TemesInversió i comerç exterior

IndicadorsExportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
Desembre 2016
IndicadorsExportacions. Per branques d'activitat RSS
Desembre 2016
IndicadorsExportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
Desembre 2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsImportacions. Per destinació econòmica dels béns RSS
Desembre 2016
IndicadorsImportacions. Per branques d'activitat RSS
Desembre 2016
IndicadorsImportacions. Per àrees geogràfiques i països RSS
Desembre 2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsClima exportador RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsÍndex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya RSS
III trimestre 2016
IndicadorsÍndex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats RSS
III trimestre 2016
IndicadorsÍndex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats RSS
III trimestre 2016
IndicadorsInversió estrangera. Per branques d'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsInversió estrangera. Per àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsInversió a l'estranger. Per branques d'activitat RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsInversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
TemesPreus

IndicadorsÍndex de preus de consum (IPC) RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions RSS
Febrer 2017
TemesRecerca · Tecnologia

IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques RSS
IV trimestre 2016
TemesComerç · Serveis

IndicadorsIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) RSS
Gener 2017
IndicadorsIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsÍndex de vendes en grans superfícies (IVGS) RSS
Gener 2017
IndicadorsÍndexs de comerç al detall (ICD) RSS
Gener 2017
IndicadorsPoblació ocupada en els serveis RSS
IV trimestre 2016
TemesConstrucció

IndicadorsHabitatges en construcció (visats d'obra) RSS
Desembre 2016
IndicadorsLicitació oficial d'obres (data de publicació) RSS
Gener 2017
IndicadorsLicitació oficial d'obres (data d'obertura) RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndex de costos de construir RSS
Agost 2016
IndicadorsIndicadors del ciment RSS
Febrer 2017
IndicadorsHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques RSS
Gener 2017
IndicadorsPoblació ocupada en la construcció RSS
IV trimestre 2016
TemesIndústria · Energia

IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari RSS
Gener 2017
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials RSS
Gener 2017
IndicadorsÍndex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions RSS
Gener 2017
IndicadorsÍndex de volum de negoci a la indústria (IVNI) RSS
Gener 2017
IndicadorsÍndex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) RSS
Gener 2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials RSS
Febrer 2017
IndicadorsÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions RSS
Febrer 2017
IndicadorsMatriculació de vehicles industrials RSS
Febrer 2017
IndicadorsIndicador de clima industrial (ICI) RSS
Febrer 2017
IndicadorsFacturació d'energia elèctrica. Per sectors RSS
Febrer 2017
IndicadorsPoblació ocupada en la indústria RSS
IV trimestre 2016
TemesTransport

IndicadorsTransport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei RSS
Febrer 2017
IndicadorsTransport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei RSS
Febrer 2017
IndicadorsTransport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors RSS
Gener 2017
IndicadorsMatriculació de turismes RSS
Febrer 2017
TemesTurisme

IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació RSS
Febrer 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per procedència RSS
Febrer 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
Febrer 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions RSS
Febrer 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per procedència RSS
Febrer 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
Febrer 2017
IndicadorsEstabliments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
Febrer 2017
IndicadorsIndicadors de rendibilitat del sector hoteler RSS
Febrer 2017
IndicadorsCàmpings. Viatgers i grau d'ocupació RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Pernoctacions RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsCàmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Viatgers i grau d'ocupació RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Viatgers. Per marques turístiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Pernoctacions RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTurisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques RSS
IV trimestre 2016
IndicadorsTuristes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència
IV trimestre 2015
IndicadorsVisitants estrangers RSS
Gener 2017
IndicadorsIndicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya RSS
II trimestre 2015
IndicadorsTuristes estrangers. Per país de residència habitual RSS
Gener 2017
IndicadorsIndicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya RSS
II trimestre 2015
IndicadorsTuristes estrangers. Despesa declarada RSS
Gener 2017
IndicadorsPoblació ocupada en el sector turístic RSS
IV trimestre 2016

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.