Inversió a l'estranger. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.134,9   1.732,5   430,5202,1
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,2   -0,3   -66,5-51,8
Indústries extractives   0,7   0,6   ....
Indústries manufactureres   1,8   -123,1   -98,5-74,7
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   0,0   -38,1   -100,0..
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   ....
Construcció   0,2   -7,5   -98,0-99,4
Comerç a l'engròs i al detall   46,0   27,2   145,1457,1
Transport i emmagatzematge   2.047,6   1.913,9   ....
Hostaleria   0,0   -21,8   -100,0-99,7
Informació i comunicacions   0,7   -3,4   -82,4..
Activitats financeres i d'assegurances   0,3   -22,3   -98,6..
Activitats immobiliàries   6,2   -21,6   -77,8-76,0
Activitats professionals, científiques i tècniques   1,4   -0,2   -12,424,1
Activitats administratives i serveis auxiliars   19,1   18,6   ....
Educació   0,0   0,0   ..36,9
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   -0,5   -100,0-99,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   10,9   10,9   ....
Altres serveis   0,0   0,0   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   5.376,0   -7.235,9   -57,4-41,7
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   2,5   -18,3   -87,9-78,4
Indústries extractives   2.220,8   2.151,0   ..272,6
Indústries manufactureres   240,4   -1.363,8   -85,0-28,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   327,2   -336,0   -50,7-38,7
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   ....
Construcció   50,5   -787,6   -94,0-86,4
Comerç a l'engròs i al detall   122,2   -7.501,4   -98,4-91,2
Transport i emmagatzematge   2.055,5   1.855,9   ....
Hostaleria   0,8   -60,8   -98,7-97,0
Informació i comunicacions   5,0   -144,2   -96,7-88,9
Activitats financeres i d'assegurances   247,2   -134,7   -35,372,8
Activitats immobiliàries   21,3   -216,6   -91,1-84,4
Activitats professionals, científiques i tècniques   37,9   26,4   231,995,7
Activitats administratives i serveis auxiliars   31,9   3,3   11,4-61,1
Educació   0,0   0,0   ..-83,7
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   -2,2   -100,0-73,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   13,0   -706,6   -98,2-97,2
Altres serveis   0,0   -0,3   -100,0..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 2.134,9 milions d'euros al segon trimestre de l'any 2017. La branca amb un pes majoritari ha estat la de transport i emmagatzematge (95,9% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 5.376 milions d'euros, un 57,4% menys que al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 20 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: