Indicadors de demografia i qualitat de vida RSS 

Giny de Darrers indicadors
Trieu un indicador

TemesXifres de població

IndicadorsPoblació a 1 de gener. Per sexe RSS
2017
IndicadorsPoblació a 1 de gener. Per grups d'edat RSS
2017
IndicadorsCreixement de la població RSS
2015
IndicadorsPoblació resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe RSS
2017
TemesPoblació estrangera

IndicadorsPoblació estrangera. Per sexe i grups d'edat RSS
2016
IndicadorsConcessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexe RSS
2015
IndicadorsEstrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe RSS
2016
IndicadorsEstrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe RSS
2016
TemesLlars, famílies i matrimonis

IndicadorsLlars. Per tipus RSS
2015
IndicadorsLlars. Per nombre de persones RSS
2015
IndicadorsInfants adoptats. Per continent de procedència RSS
2016
IndicadorsMatrimonis i taxa bruta de nupcialitat RSS
2015
IndicadorsEdat mitjana al primer matrimoni RSS
2015
IndicadorsRuptures matrimonials RSS
2015
TemesNaixements i defuncions

IndicadorsNaixements i taxa bruta de natalitat RSS
2015
IndicadorsIndicadors de fecunditat RSS
2015
IndicadorsDefuncions i taxa bruta de mortalitat RSS
2015
IndicadorsTaxa de mortalitat infantil i perinatal RSS
2014
IndicadorsTaxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe RSS
2012
IndicadorsTaxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe RSS
2008
IndicadorsEsperança de vida a diferents edats RSS
2014
TemesMigracions

IndicadorsMigracions internes. Per grups d'edat RSS
2015
IndicadorsMigracions externes. Immigracions. Per grups d'edat RSS
2015
IndicadorsMigracions externes. Immigracions. Per continent de procedència RSS
2015
IndicadorsMigracions externes. Emigracions. Per grups d'edat RSS
2015
IndicadorsMigracions externes. Emigracions. Per continent de destinació RSS
2015
TemesProjeccions

IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener RSS
2050
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 RSS
2050
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. Per grups d'edat RSS
2050
IndicadorsPoblació activa projectada. Per sexe RSS
2050
IndicadorsPoblació activa projectada. Per grups d'edat RSS
2050
IndicadorsLlars projectades segons la grandària a 1 de gener RSS
2036
TemesCultura · Llengua

IndicadorsProducció editorial RSS
2013
IndicadorsBiblioteques RSS
2014
IndicadorsCinema: Sales, espectadors i recaptació RSS
2015
IndicadorsEspais esportius RSS
2016
IndicadorsConeixement del català RSS
2011
IndicadorsUsos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual RSS
2013
IndicadorsUsos lingüístics. Per àmbits d'ús RSS
2013
IndicadorsÚs exclusiu del català. Per àmbits d'ús RSS
2013
IndicadorsConeixement de llengües: català, castellà, anglès i francès RSS
2013
TemesEducació

IndicadorsNivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat RSS
2011
IndicadorsTaxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial RSS
2014
IndicadorsEnsenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe RSS
2013
IndicadorsEnsenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe RSS
2013
IndicadorsFinançament de l'ensenyament privat no superior (amb llars d'infants) RSS
2009
IndicadorsFinançament de l'ensenyament privat no superior (sense llars d'infants) RSS
2009
IndicadorsDespeses de l'ensenyament privat no superior (amb llars d'infants) RSS
2009
IndicadorsDespeses de l'ensenyament privat no superior (sense llars d'infants) RSS
2009
TemesJustícia · Seguretat

IndicadorsSíndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació RSS
2016
IndicadorsMossos d'esquadra. Efectius. Per graduació RSS
2016
IndicadorsBombers. Efectius i serveis RSS
2016
IndicadorsPoblació reclusa. Per tipus de reclusió RSS
2016
TemesSalut

IndicadorsEsperança de vida a diferents edats RSS
2014
IndicadorsProfessionals de la salut RSS
2015
IndicadorsInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència RSS
2014
IndicadorsInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil RSS
2014
IndicadorsPersones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat RSS
2016
TemesTreball

IndicadorsRelació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys RSS
2016
IndicadorsVagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies RSS
2015
IndicadorsAccidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics RSS
2016
TemesCondicions de vida

IndicadorsRenda mitjana neta anual de les llars. Per sexe RSS
2016
IndicadorsIndicadors de desigualtat de la distribució de la renda RSS
2016
IndicadorsLlindar de risc de pobresa. Per composició de la llar RSS
2016
IndicadorsTaxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components RSS
2016
IndicadorsPoblació segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe RSS
2016
IndicadorsActivitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats RSS
2011
IndicadorsTemps social RSS
2011
IndicadorsParticipació i durada mitjana de les activitats diàries RSS
2011
IndicadorsHorari d'activitats diàries RSS
2011
TemesHabitatges i edificis

IndicadorsEdificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles RSS
2011
IndicadorsEdificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació RSS
2011
IndicadorsHabitatges familiars. Per tipus RSS
2011
IndicadorsHabitatges principals. Per superfície útil RSS
2011
IndicadorsHabitatges principals. Per règim de tinença RSS
2011
TemesIngressos i consum de les llars

IndicadorsDespesa mitjana de les llars. Base 2006 RSS
2015
IndicadorsDespesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2006 RSS
2015
IndicadorsDespesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2006 RSS
2015
TemesProtecció social

IndicadorsPensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus RSS
2015
IndicadorsPensions per invalidesa RSS
2015
IndicadorsPensions públiques no contributives RSS
2015
IndicadorsBeneficiaris de les prestacions per desocupació RSS
2015
IndicadorsDespeses del sistema de protecció social RSS
2014
IndicadorsFinançament del sistema de protecció social RSS
2014
IndicadorsPrincipals magnituds de protecció social RSS
2014
IndicadorsPersones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat RSS
2016
IndicadorsEquipaments dels serveis socials. Places RSS
2016
TemesAgricultura · Ramaderia · Pesca

IndicadorsExplotacions agràries RSS
2013
IndicadorsExplotacions agràries amb terres. Per tipus RSS
2013
IndicadorsExplotacions agràries amb ramaderia. Per espècies RSS
2013
TemesTransport

IndicadorsAccidents de trànsit amb víctimes RSS
2015
TemesTurisme

IndicadorsAllotjaments turístics. Places RSS
2015
TemesMedi ambient

IndicadorsResidus municipals RSS
2015
IndicadorsResidus industrials RSS
2015
IndicadorsSubministrament d'aigua potable RSS
2014
IndicadorsTractament de les aigües residuals RSS
2014
IndicadorsIndicadors econòmics de l'aigua RSS
2014
IndicadorsEstat de les aigües litorals RSS
2016
IndicadorsEspais naturals protegits RSS
2016
IndicadorsIncendis forestals RSS
2016
IndicadorsRepoblacions forestals RSS
2014
TemesTerritori

IndicadorsUtilització del sòl RSS
2013

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.

Sou aquí: