Idescat > Demografia i qualitat de vida

Demografia i qualitat de vida 

Aquesta informació ja no està disponible.
Trieu un indicador

CapítolsPoblació

IndicadorsEvolució de la població. Xifres oficials
2014
IndicadorsPoblació resident a l'estranger
2014
IndicadorsPoblació. Per grups d'edat
2013
IndicadorsMoviment natural de la població
2013
IndicadorsMigracions amb la resta d'Espanya. Per grups d'edat
2013
IndicadorsImmigració externa. Per grups d'edat
2013
IndicadorsImmigració externa. Per continent de procedència
2013
IndicadorsEmigració externa. Per grups d'edat
2013
IndicadorsEmigració externa. Per continent de destinació
2013
IndicadorsConcessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexe
2013
IndicadorsEstrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe
2013
IndicadorsEstrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe
2013
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener
2050
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100
2050
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. Per grups d'edat
2050
IndicadorsPoblació activa projectada. Per sexe
2041
IndicadorsPoblació activa projectada. Per grups d'edat
2041
CapítolsLlars i famílies

IndicadorsEdat mitjana al primer matrimoni
2013
IndicadorsIndicadors de fecunditat
2013
IndicadorsRuptures matrimonials
2013
IndicadorsAdopció internacional
2013
IndicadorsAdopció internacional. Per país de procedència
2013
IndicadorsLlars. Per nombre de persones
2011
IndicadorsLlars. Per tipus
2011
IndicadorsLlars i grandària mitjana projectades
2021
CapítolsSalut

IndicadorsEsperança de vida a diferents edats
2012
IndicadorsTaxa de mortalitat infantil i perinatal
2012
IndicadorsTaxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe
2008
IndicadorsAccidents de trànsit amb víctimes
2013
IndicadorsAccidents de trànsit. Índex d'accidentalitat
2013
IndicadorsProfessionals de la salut
2013
IndicadorsInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència
2013
IndicadorsInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil
2013
IndicadorsPersones reconegudes legalment com a disminuïdes. Per tipus de disminució
2012
IndicadorsBeneficiaris de pensions periòdiques per invalidesa
2013
CapítolsProtecció social

IndicadorsDespeses del sistema de protecció social
2012
IndicadorsFinançament del sistema de protecció social
2012
IndicadorsPensions, import anual i pensió mitjana. Per tipus
2013
IndicadorsBeneficiaris de les prestacions per desocupació
2013
IndicadorsPensions públiques no contributives
2013
IndicadorsEstabliments de serveis socials. Places ofertes
2012
IndicadorsPrincipals magnituds de protecció social
2012
CapítolsCondicions de treball

IndicadorsActivitat i ocupació femenina. Per grups d'edat
2014
IndicadorsRelació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys
2014
IndicadorsVagues. Per províncies
2013
IndicadorsAccidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics
2014
CapítolsÚs del temps

IndicadorsActivitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats
2011
IndicadorsTemps social
2011
IndicadorsParticipació i durada mitjana de les activitats diàries
2011
IndicadorsHorari d'activitats diàries
2011
CapítolsIngressos, despeses i consum

IndicadorsRenda mitjana neta anual per persona i unitat de consum. Per sexe i edat. Base 2013
2013
IndicadorsIndicadors de distribució personal de la renda. Base 2013
2013
IndicadorsLlindar de risc de pobresa. Per composició de la llar. Base 2013
2013
IndicadorsTaxa de risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) i els seus components. Base 2013
2013
IndicadorsPoblació segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe. Base 2013
2013
IndicadorsDespesa mitjana de les llars. Base 2006
2013
IndicadorsDespesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2006
2013
IndicadorsDespesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2006
2013
CapítolsHabitatges i edificis

IndicadorsEdificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles
2011
IndicadorsEdificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació
2011
IndicadorsHabitatges familiars. Per tipus
2011
IndicadorsHabitatges principals. Per superfície útil
2011
IndicadorsHabitatges principals. Per règim de tinença
2011
CapítolsLleure, cultura i esports

IndicadorsAllotjaments turístics. Places
2013
IndicadorsProducció editorial
2013
IndicadorsBiblioteques
2012
IndicadorsCinema: equipament, espectadors i recaptació
2013
IndicadorsEspais esportius
2013
CapítolsLlengua

IndicadorsConeixement del català
2011
IndicadorsUsos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual
2013
IndicadorsUsos lingüístics. Per àmbits d'ús
2013
IndicadorsÚs exclusiu del català. Per àmbits d'ús
2013
IndicadorsConeixement de llengües: català, castellà, anglès i francès
2013
CapítolsEducació

IndicadorsNivell d'instrucció. Per sexe i grups d'edat
2011
IndicadorsTaxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial
2011
IndicadorsEnsenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe
2011
IndicadorsEnsenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe
2011
IndicadorsFinançament de l'ensenyament privat no superior (amb llars d'infants)
2009
IndicadorsFinançament de l'ensenyament privat no superior (sense llars d'infants)
2009
IndicadorsDespeses de l'ensenyament privat no superior (amb llars d'infants)
2009
IndicadorsDespeses de l'ensenyament privat no superior (sense llars d'infants)
2009
CapítolsAgricultura, ramaderia i medi ambient

IndicadorsUtilització del sòl
2012
IndicadorsExplotacions agràries
2013
IndicadorsExplotacions agràries. Per tipus
2013
IndicadorsExplotacions agràries amb ramaderia. Per espècies
2013
IndicadorsResidus urbans
2013
IndicadorsResidus industrials
2013
IndicadorsSubministrament d'aigua potable
2012
IndicadorsTractament de les aigües residuals
2012
IndicadorsIndicadors econòmics de l'aigua
2012
IndicadorsEstat de les aigües litorals
2013
IndicadorsEspais naturals protegits
2013
IndicadorsIncendis forestals
2013
IndicadorsRepoblacions forestals
2013
CapítolsParticipació i seguretat ciutadana

IndicadorsSíndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació
2013
IndicadorsMossos d'esquadra. Efectius. Per graduació
2014
IndicadorsBombers. Efectius i serveis
2013
IndicadorsPoblació reclusa. Per tipus de reclusió
2013

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.

30.03.2015