Demografia i qualitat de vida 

Aquesta informació ja no està disponible.
Trieu un indicador

CapítolsPoblació

IndicadorsEvolució de la població. Xifres oficials
2016
IndicadorsPoblació estrangera. Per sexe i grups d'edat
2015
IndicadorsPoblació resident a l'estranger a 1 de gener
2016
IndicadorsPoblació. Per grups d'edat
2015
IndicadorsMoviment natural de la població
2014
IndicadorsMigracions internes. Per grups d'edat
2014
IndicadorsMigracions externes. Immigracions. Per grups d'edat
2014
IndicadorsMigracions externes. Immigracions. Per continent de procedència
2014
IndicadorsMigracions externes. Emigracions. Per grups d'edat
2014
IndicadorsMigracions externes. Emigracions. Per continent de destinació
2014
IndicadorsConcessions de nacionalitat espanyola per residència. Per sexe
2014
IndicadorsEstrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe
2014
IndicadorsEstrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe
2014
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener
2050
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100
2050
IndicadorsPoblació projectada a 1 de gener. Per grups d'edat
2050
IndicadorsPoblació activa projectada. Per sexe
2050
IndicadorsPoblació activa projectada. Per grups d'edat
2050
CapítolsLlars i famílies

IndicadorsEdat mitjana al primer matrimoni
2014
IndicadorsIndicadors de fecunditat
2014
IndicadorsRuptures matrimonials
2014
IndicadorsAdopció internacional. Per continent de procedència
2015
IndicadorsLlars. Per nombre de persones
2011
IndicadorsLlars. Per tipus
2011
IndicadorsLlars i grandària mitjana projectades
2021
CapítolsSalut

IndicadorsEsperança de vida a diferents edats
2013
IndicadorsTaxa de mortalitat infantil i perinatal
2014
IndicadorsTaxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe
2010
IndicadorsTaxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe
2008
IndicadorsAccidents de trànsit amb víctimes
2013
IndicadorsAccidents de trànsit. Índex d'accidentalitat
2013
IndicadorsProfessionals de la salut
2014
IndicadorsInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència
2014
IndicadorsInterrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil
2014
IndicadorsPersones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat
2012
IndicadorsPensions per invalidesa
2014
CapítolsProtecció social

IndicadorsDespeses del sistema de protecció social
2013
IndicadorsFinançament del sistema de protecció social
2013
IndicadorsPensions, import anual i pensió mitjana. Per tipus
2014
IndicadorsBeneficiaris de les prestacions per desocupació
2014
IndicadorsPensions públiques no contributives
2014
IndicadorsEstabliments de serveis socials. Places ofertes
2012
IndicadorsPrincipals magnituds de protecció social
2013
CapítolsCondicions de treball

IndicadorsActivitat i ocupació femenina. Per grups d'edat
2015
IndicadorsRelació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys
2015
IndicadorsVagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies
2014
IndicadorsAccidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics
2015
CapítolsÚs del temps

IndicadorsActivitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats
2011
IndicadorsTemps social
2011
IndicadorsParticipació i durada mitjana de les activitats diàries
2011
IndicadorsHorari d'activitats diàries
2011
CapítolsIngressos, despeses i consum

IndicadorsRenda mitjana neta anual per persona i unitat de consum. Per sexe i edat. Base 2013
2014
IndicadorsIndicadors de distribució personal de la renda. Base 2013
2014
IndicadorsLlindar de risc de pobresa. Per composició de la llar. Base 2013
2014
IndicadorsTaxa de risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) i els seus components. Base 2013
2014
IndicadorsPoblació segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe. Base 2013
2014
IndicadorsDespesa mitjana de les llars. Base 2006
2014
IndicadorsDespesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2006
2014
IndicadorsDespesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2006
2014
CapítolsHabitatges i edificis

IndicadorsEdificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles
2011
IndicadorsEdificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació
2011
IndicadorsHabitatges familiars. Per tipus
2011
IndicadorsHabitatges principals. Per superfície útil
2011
IndicadorsHabitatges principals. Per règim de tinença
2011
CapítolsLleure, cultura i esports

IndicadorsAllotjaments turístics. Places
2013
IndicadorsProducció editorial
2013
IndicadorsBiblioteques
2014
IndicadorsCinema: Sales, espectadors i recaptació
2014
IndicadorsEspais esportius
2015
CapítolsLlengua

IndicadorsConeixement del català
2011
IndicadorsUsos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual
2013
IndicadorsUsos lingüístics. Per àmbits d'ús
2013
IndicadorsÚs exclusiu del català. Per àmbits d'ús
2013
IndicadorsConeixement de llengües: català, castellà, anglès i francès
2013
CapítolsEducació

IndicadorsNivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat
2011
IndicadorsTaxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial
2013
IndicadorsEnsenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe
2013
IndicadorsEnsenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe
2013
IndicadorsFinançament de l'ensenyament privat no superior (amb llars d'infants)
2009
IndicadorsFinançament de l'ensenyament privat no superior (sense llars d'infants)
2009
IndicadorsDespeses de l'ensenyament privat no superior (amb llars d'infants)
2009
IndicadorsDespeses de l'ensenyament privat no superior (sense llars d'infants)
2009
CapítolsAgricultura, ramaderia i medi ambient

IndicadorsUtilització del sòl
2013
IndicadorsExplotacions agràries
2013
IndicadorsExplotacions agràries amb terres. Per tipus
2013
IndicadorsExplotacions agràries amb ramaderia. Per espècies
2013
IndicadorsResidus municipals
2014
IndicadorsResidus industrials
2014
IndicadorsSubministrament d'aigua potable
2013
IndicadorsTractament de les aigües residuals
2013
IndicadorsIndicadors econòmics de l'aigua
2013
IndicadorsEstat de les aigües litorals
2015
IndicadorsEspais naturals protegits
2014
IndicadorsIncendis forestals
2015
IndicadorsRepoblacions forestals
2014
CapítolsParticipació i seguretat ciutadana

IndicadorsSíndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació
2014
IndicadorsMossos d'esquadra. Efectius. Per graduació
2015
IndicadorsBombers. Efectius i serveis
2015
IndicadorsPoblació reclusa. Per tipus de reclusió
2014

Les fletxes vermelles destaquen els indicadors que s'han carregat en els darrers dies.