Indústria 

Índex

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

Indicador de clima industrial (ICI)
Facturació d'energia elèctrica. Per sectors
Població ocupada en la indústriaIndicadorÍndex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari    Febrer/2016     Març/2016 
Índex (base 2005=100)  99,2  110,5
(Variació interanual)  1,1%  1,6%
IndicadorÍndex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials    Febrer/2016     Març/2016 
Índex (base 2005=100)  102,4  104,4
(Variació interanual)  4,5%  -3,7%
IndicadorÍndex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions    Febrer/2016     Març/2016 
Indústries extractives (Variació interanual)  -6,9%  -21,0%
Indústries manufactureres (Variació interanual)  5,8%  -3,6%
IndicadorÍndex de volum de negoci a la indústria (IVNI)    Febrer/2016     Març/2016 
IVNI mensual (variació interanual)  2,6%  -3,9%
Productes industrials (variació interanual)  4,7%  -2,4%
IndicadorÍndex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)    Febrer/2016     Març/2016 
IECI mensual (variació interanual)  3,7%  -4,3%
Productes industrials (variació interanual)  5,8%  -2,9%
IndicadorIndicador de clima industrial (ICI)    Març/2016     Abril/2016 
Indicador (en saldo de respostes)  -3,9  -3,9
 
IndicadorFacturació d'energia elèctrica. Per sectors    Març/2016     Abril/2016 
Facturació d'energia elèctrica (GWh)  3.307  3.379
(Variació interanual)  1,0%  -0,4%
IndicadorPoblació ocupada en la indústria    IV/2015     I/2016 
Població ocupada en la indústria (en milers de persones)  589,7  585,1
(Variació interanual)  3,7%  3,8%
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol Comptabilitat trimestral
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Demanda T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda T

Capítol actual Indústria
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial en construcció (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Població ocupada en la construcció T

Capítol Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) T
 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) T
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T

Capítol Consum
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Matriculació de turismes T

Capítol Inversió
 Matriculació de vehicles industrials T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T

Capítol Mercat de treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T

Capítol Preus i salaris
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic T

Capítol Sector exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Capítol Empreses
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T