Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. DemandaM 

Catalunya. III trimestre 2011
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        cicle-        corregit        dades        cicle-
        d'estacionalitat        brutes        tendència        d'estacionalitat        brutes        tendència
PIB pm   0,7   0,8   0,7   0,9   0,60,9
Demanda interna   -1,4   -1,5   -1,7   -2,6   -2,8-1,8
     despesa en consum de les llars   0,6   0,7   0,1   -1,0   -0,90,2
     despesa en consum de les adm. púb. (1)   -2,9   -3,0   -2,6   -3,3   -5,0-2,9
     formació bruta de capital (2)   -5,6   -6,4   -6,1   -6,1   -6,2-6,4
          béns d'equipament i altres   -1,5   -2,5   -2,3   -2,0   -2,5-2,3
          construcció   -10,0   -10,0   -10,2   -10,1   -10,0-10,4
Saldo exterior (3) (4)   2,1   2,3   2,4   3,3   3,22,6
     saldo amb l'estranger (4)   2,5   2,5   2,6   3,1   3,22,4
          exportacions totals de béns i serveis   10,6   9,0   10,5   10,3   9,610,4
               exportacions de béns i serveis   11,2   9,9   10,9   11,0   9,811,3
               consum dels estrangers en el territori   7,2   5,5   8,2   6,4   8,35,1
          importacions totals de béns i serveis   2,3   0,8   2,0   0,2   -0,92,6
               importacions de béns i serveis   2,6   1,0   2,3   0,3   -0,92,9
               consum dels residents a l'estranger   -4,1   -3,7   -3,7   -2,2   -1,8-6,5
Unitats: % variació interanual.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2011
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        cicle-        corregit        dades        cicle-
        d'estacionalitat        brutes        tendència        d'estacionalitat        brutes        tendència
PIB pm   0,8   0,7   :   0,8   0,8:
Demanda interna   -1,2   -1,8   :   -1,7   -2,1:
     despesa en consum de les llars   0,4   0,1   :   -0,3   -0,3:
     despesa en consum de les adm. púb.   -2,3   -3,9   :   -1,7   -0,9:
     formació bruta de capital (2)   -4,0   -4,9   :   -5,0   -6,9:
Saldo exterior (4)   2,0   2,6   :   2,5   3,0:
          exportacions totals de béns i serveis   8,1   8,7   :   8,7   9,5:
               exportacions de béns   10,1   11,1   :   9,8   10,3:
               consum dels estrangers en el territori   6,1   6,6   :   7,6   9,4:
          importacions totals de béns i serveis   0,8   -0,2   :   -0,7   -1,5:
               importacions de béns   2,4   1,2   :   0,5   -0,2:
               consum dels residents a l'estranger   -5,2   -4,5   :   -4,5   -6,3:
Unitats: % variació interanual.

Font: INE.

: No disponible.

Nota: Les estimacions trimestrals d'Espanya es refereixen a la nova base comptable 2008 i revisen totes les sèries disponibles.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) Inclou la variació d'existències.

(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.

(4) Aportació al creixement del PIB.


Comentari

El producte interior brut (PIB) corregit dels efectes estacionals i de calendari va créixer un 0,7% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2011. La demanda interna va disminuir un 1,4%, en canvi, l'aportació al creixement del saldo exterior va crèixer un 2,1%. Pel que fa a les exportacions i importacions de béns i serveis, ambdues presenten taxes de variació interanuals positives (10,6% i 2,3%, respectivament). A Espanya, el PIB va augmentar un 0,8% respecte al mateix trimestre del 2010.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2011): 22 de desembre del 2011.

Més informació a:

 Producte interior brute. Base 2000. Demanda. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda T