Producte interior brut (PIB). Base 2008. DemandaM 

Catalunya. III trimestre 2014
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        cicle-        corregit        dades        cicle-
        d'estacionalitat        brutes        tendència        d'estacionalitat        brutes        tendència
PIB   1,5   2,5   1,4   1,3   1,51,3
Demanda interna   2,0   1,7   2,1   1,2   1,31,3
     despesa en consum de les llars   1,7   1,8   1,7   1,3   1,01,5
     despesa en consum de les adm. púb. (1)   1,9   0,9   2,2   1,9   2,41,6
     formació bruta de capital (2)   3,5   2,4   3,5   0,1   1,30,3
          béns d'equipament i altres   8,1   6,9   8,1   4,2   4,84,7
          construcció   -0,6   -1,1   -0,8   -3,6   -2,6-3,8
Saldo exterior (3) (4)   -0,4   1,0   -0,5   0,3   0,40,2
     saldo amb l'estranger (4)   -1,4   -1,6   -1,2   -0,9   -0,9-1,4
          exportacions totals de béns i serveis   4,3   4,2   4,5   2,9   1,74,1
               exportacions de béns i serveis   4,9   5,1   5,1   2,9   1,34,2
               consum dels estrangers en el territori   0,7   0,0   1,3   3,0   3,63,5
          importacions totals de béns i serveis   9,3   9,8   9,0   6,1   4,79,3
               importacions de béns i serveis   9,2   9,8   9,0   6,2   4,89,5
               consum dels residents a l'estranger   10,3   10,3   9,0   2,1   2,14,1
Unitats: % variació interanual.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2014
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        cicle-        corregit        dades        cicle-
        d'estacionalitat        brutes        tendència        d'estacionalitat        brutes        tendència
PIB   1,6   1,6   :   1,3   1,1:
Demanda interna (5)   2,6   2,7   :   2,2   2,4:
     despesa en consum de les llars   2,7   2,7   :   2,3   2,6:
     despesa en consum de les adm. púb. (1) (5)   0,9   0,7   :   0,7   0,5:
     formació bruta de capital (2)   4,0   4,9   :   3,8   4,3:
          béns d'equipament i altres (5)   7,7   8,1   :   9,2   10,5:
          construcció   -1,2   -0,3   :   -2,0   -1,3:
Saldo exterior (4) (5)   -0,9   -1,0   :   -0,9   -1,2:
          exportacions totals de béns i serveis   4,6   4,7   :   1,5   1,2:
               exportacions de béns i serveis (5)   5,0   5,3   :   1,2   0,9:
               consum dels estrangers en el territori   1,6   1,3   :   3,8   3,9:
          importacions totals de béns i serveis   8,2   8,8   :   4,8   5,7:
               importacions de béns i serveis (5)   8,2   8,8   :   4,7   5,6:
               consum dels residents a l'estranger   9,5   8,9   :   8,7   8,9:
Unitats: % variació interanual.

Font: INE.

: No disponible.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) Inclou la variació d'existències.

(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.

(4) Aportació al creixement del PIB.

(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Nota: Les dades d'Espanya estan elaborades en base 2010, implementant el nou Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010)


Comentari

El producte interior brut (PIB) creix un 1,5% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2014, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de la demanda, mentre la demanda interna mostra una taxa de variació interanual positiva del 2%, el saldo exterior fa una aportació negativa al PIB de 0,4 punts percentuals.

Si s'observa el comportament dels components de la demanda interna, es constaten creixements interanuals tant a la despesa en consum de les llars (1,7%), com a la despesa en consum de les administracions públiques (1,9%). La formació bruta de capital presenta un creixement del 3,5% tot i la caiguda de la inversió en construcció (-0,6%).

En canvi, l'aportació del sector exterior a l'economia catalana és negativa en 0,4 punts percentuals. El saldo amb l'estranger, que també té una aportació negativa d'1,4 punts, presenta unes exportacions totals de béns i serveis amb una taxa de variació anual del 4,3% i unes importacions totals de béns i serveis amb una taxa de variació anual del 9,3%. Concretament, les exportacions de béns i serveis no turístics creixen un 4,9% i les exportacions per turisme augmenten un 0,7% interanual. Les importacions de béns i serveis no turístics creixen un 9,2% interanual.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 1,6% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2014): 19 de desembre del 2014.

Més informació a:

 Producte interior brut (PIB) a preus corrents. Base 2008. Demanda. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.
 Sistema europeu de comptes integrats (SEC). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda T