Producte interior brut (Base 2010). Demanda. Dades corregides d'estacionalitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   58.283   0,83,4
Demanda interna   51.816   0,93,1
     Consum de les llars   32.011   0,62,7
     Consum de les adm. públiques (1)   9.077   0,52,2
     Formació bruta de capital (2)   10.728   2,05,0
          FBCF (béns d'equipament i altres actius)   6.673   2,55,4
          FBCF (construcció)   3.842   1,24,6
Saldo amb l'exterior (3) (4)   6.468   :0,7
     Saldo amb l'estranger (4)   3.534   :0,7
          Exportacions totals amb l'estranger   22.776   0,14,2
               Exportacions de béns i serveis   19.690   0,03,4
               Consum dels estrangers en el territori   3.087   0,79,1
          Importacions totals amb l'estranger   19.243   0,92,9
               Importacions de béns i serveis   18.387   0,92,5
               Consum dels residents a l'estranger   856   2,214,4

Font: Idescat. Comptabilitat trimestral (PIB).

: No disponible.
Amunt
Espanya. III trimestre 2017
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   292.541   0,83,1
Demanda interna (5)   283.066   0,82,8
     Consum de les llars   164.920   0,72,4
     Consum de les adm. públiques (1) (5)   56.706   0,41,1
     Formació bruta de capital (2)   61.440   1,55,7
          FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5)   29.705   2,36,0
          FBCF (construcció)   30.374   0,34,9
Saldo amb l'exterior (4) (5)   9.475   :0,4
          Exportacions totals amb l'estranger   98.812   0,04,9
               Exportacions de béns i serveis (5)   85.671   -0,44,1
               Consum dels estrangers en el territori   13.141   2,110,3
          Importacions totals amb l'estranger   89.337   0,04,0
               Importacions de béns i serveis (5)   85.018   -0,23,5
               Consum dels residents a l'estranger   4.319   3,813,1

Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.

: No disponible.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.

(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.

(4) Aportació al creixement del PIB.

(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El producte interior brut (PIB) creix un 3,4% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2017, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de la demanda, la demanda interna mostra una taxa de variació interanual positiva del 3,1% i el saldo amb l'exterior fa una aportació positiva al PIB de 0,7 punts percentuals.

Si s'observa el comportament dels components de la demanda interna, es constaten creixements interanuals tant a la despesa en consum de les llars (2,7%) com a la formació bruta de capital (5%) i a la despesa en consum de les administracions públiques (2,2%).

L'aportació del sector exterior a l'economia catalana és positiva en 0,7 punts percentuals. El saldo amb l'estranger, que té una aportació també positiva de 0,7 punts, presenta unes exportacions totals amb l'estranger amb una taxa de variació anual del 4,2% i unes importacions totals amb l'estranger amb una taxa de variació anual del 2,9%. Concretament, les exportacions de béns i serveis no turístics creixen un 3,4% i les exportacions per turisme augmenten un 9,1% interanual. Les importacions de béns i serveis no turístics creixen un 2,9% interanual.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 3,1% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 15 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Comptabilitat trimestral (PIB). Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda. Indicadors anuals. Idescat.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Trimestral de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T

Sou aquí: