Producte interior brut (Base 2010). Demanda. Dades corregides d'estacionalitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   56.632   0,52,8
Demanda interna   49.891   0,52,7
     Consum de les llars   30.902   0,52,5
     Consum de les adm. públiques (1)   8.786   0,11,4
     Formació bruta de capital (2)   10.204   0,54,4
          FBCF (béns d'equipament i altres actius)   6.289   0,33,5
          FBCF (construcció)   3.700   0,84,1
Saldo amb l'exterior (3) (4)   6.741   :0,5
     Saldo amb l'estranger (4)   3.091   :-0,3
          Exportacions totals amb l'estranger   21.806   2,75,7
               Exportacions de béns i serveis   18.965   3,16,2
               Consum dels estrangers en el territori   2.841   -0,22,5
          Importacions totals amb l'estranger   18.715   4,67,6
               Importacions de béns i serveis   17.958   4,67,3
               Consum dels residents a l'estranger   757   3,215,3

Font: Idescat. Comptabilitat trimestral (PIB).

: No disponible.
Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   282.790   0,73,0
Demanda interna (5)   273.487   0,62,3
     Consum de les llars   160.735   0,73,0
     Consum de les adm. públiques (1) (5)   55.226   -0,10,2
     Formació bruta de capital (2)   57.526   0,82,5
          FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5)   27.953   0,42,6
          FBCF (construcció)   28.211   0,71,9
Saldo amb l'exterior (4) (5)   9.303   :0,8
          Exportacions totals amb l'estranger   95.475   0,04,4
               Exportacions de béns i serveis (5)   83.464   1,73,8
               Consum dels estrangers en el territori   12.011   4,19,3
          Importacions totals amb l'estranger   86.172   1,82,3
               Importacions de béns i serveis (5)   81.708   1,51,3
               Consum dels residents a l'estranger   4.464   8,222,8

Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.

: No disponible.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) Inclou la variació d'existències.

(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.

(4) Aportació al creixement del PIB.

(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Advertiment: La dada de la despesa en consum de les administracions públiques del primer trimestre del 2016 d'Espanya, publicada el 16 de juny de 2016, era errònia. Es va corregir el 17 de juny de 2016.


Comentari

El producte interior brut (PIB) creix un 2,8% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2016, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de la demanda, la demanda interna mostra una taxa de variació interanual positiva del 2,7% i el saldo amb l'exterior fa una aportació positiva al PIB de 0,5 punts percentuals.

Si s'observa el comportament dels components de la demanda interna, es constaten creixements interanuals tant a la despesa en consum de les llars (2,5%) com a la formació bruta de capital (4,4%) i a la despesa en consum de les administracions públiques (1,4%).

L'aportació del sector exterior a l'economia catalana és positiva en 0,5 punts percentuals. El saldo amb l'estranger, que té una aportació negativa de 0,3 punts, presenta unes exportacions totals amb l'estranger amb una taxa de variació anual del 5,7% i unes importacions totals amb l'estranger amb una taxa de variació anual del 7,6%. Concretament, les exportacions de béns i serveis no turístics creixen un 6,2% i les exportacions per turisme augmenten un 2,5% interanual. Les importacions de béns i serveis no turístics creixen un 7,3% interanual.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 3% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Comptabilitat trimestral (PIB). Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda. Indicadors anuals. Idescat.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Trimestral de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T

Sou aquí: