Producte interior brut (PIB). Base 2010. DemandaM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        corregit        dades
        d'estacionalitat        brutes        d'estacionalitat        brutes
PIB   3,4   3,3   3,54,1
Demanda interna   2,3   1,0   3,33,3
     despesa en consum de les llars   2,5   2,2   3,65,0
     despesa en consum de les adm. púb. (1)   1,2   1,5   1,81,3
     formació bruta de capital (2)   2,6   -3,1   3,7-0,3
          béns d'equipament i altres   2,6   -2,9   4,22,9
          construcció   2,8   -2,6   2,8-4,8
Saldo exterior (3) (4)   1,4   2,4   0,61,2
     saldo amb l'estranger (4)   0,5   2,5   -0,11,8
          exportacions totals de béns i serveis   4,3   9,9   4,512,2
               exportacions de béns i serveis   4,1   3,5   4,68,3
               consum dels estrangers en el territori   5,7   41,7   3,638,5
          importacions totals de béns i serveis   3,5   4,0   5,68,7
               importacions de béns i serveis   2,8   3,3   5,18,1
               consum dels residents a l'estranger   23,9   19,2   19,025,5
Unitats: % en volum.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        corregit        dades
        d'estacionalitat        brutes        d'estacionalitat        brutes
PIB   3,2   3,3   3,43,5
Demanda interna (5)   2,6   2,5   2,92,8
     despesa en consum de les llars   2,8   2,8   3,23,2
     despesa en consum de les adm. púb. (1) (5)   1,5   1,7   0,90,5
     formació bruta de capital (2)   3,3   2,8   4,14,0
          béns d'equipament i altres (5)   4,2   3,6   5,35,8
          construcció   2,0   1,7   2,01,8
Saldo exterior (4) (5)   0,6   0,8   0,50,7
          exportacions totals de béns i serveis   2,8   2,6   6,47,2
               exportacions de béns i serveis (5)   2,0   1,6   5,96,8
               consum dels estrangers en el territori   8,2   7,7   9,710,5
          importacions totals de béns i serveis   0,9   0,5   5,15,5
               importacions de béns i serveis (5)   -0,1   -0,7   4,65,2
               consum dels residents a l'estranger   24,3   21,8   16,512,7
Unitats: % en volum.

Font: INE.

En aquest moment està disponible el PIB. Oferta. Avanç del IV trimestre del 2016.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) Inclou la variació d'existències.

(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.

(4) Aportació al creixement del PIB.

(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Advertiment: Les dades publicades el 28 de setembre de 2015 van ser revisades l'1 d'octubre de 2015 per corregir els efectes de l'arrodoniment en el càlcul de les taxes de variació.

Advertiment: La dada de la despesa en consum de les administracions públiques del primer trimestre del 2016 d'Espanya, publicada el 16 de juny de 2016, era errònia. Es va corregir el 17 de juny de 2016.


Comentari

El producte interior brut (PIB) creix un 3,4% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2016, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de la demanda, la demanda interna mostra una taxa de variació interanual positiva del 2,3% i el saldo exterior fa una aportació positiva al PIB d'1,4 punts percentuals.

Si s'observa el comportament dels components de la demanda interna, es constaten creixements interanuals tant a la despesa en consum de les llars (2,5%) com a la formació bruta de capital (2,6%) i a la despesa en consum de les administracions públiques (1,2%).

L'aportació del sector exterior a l'economia catalana és positiva en 1,4 punts percentuals. El saldo amb l'estranger, que té una aportació positiva de 0,5 punts, presenta unes exportacions totals de béns i serveis amb una taxa de variació anual del 4,3% i unes importacions totals de béns i serveis amb una taxa de variació anual del 3,5%. Concretament, les exportacions de béns i serveis no turístics creixen un 4,1% i les exportacions per turisme augmenten un 5,7% interanual. Les importacions de béns i serveis no turístics creixen un 2,8% interanual.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 3,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 15 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Producte interior brut (PIB) a preus corrents. Base 2010. Demanda. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Demanda T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda T