Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.336,5   41,8   1,33,2
Indústria   1.161,2   -62,7   -5,1-2,0
Sector terciari   1.135,8   52,8   4,93,3
Sector domèstic   990,9   49,2   5,29,2
Altres   48,6   2,5   5,34,7
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.336,5 GWh al febrer del 2017, dada que suposa un increment interanual de l'1,3%. La facturació disminueix en la indústria (-5,1%), mentre que augmenta un 4,9% en el sector terciari i un 5,2% en el sector domèstic, respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 14 de març del 2017.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T