Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.485,2   167,1   5,05,0
Indústria   1.164,3   14,5   1,31,3
Sector terciari   1.143,0   21,0   1,91,9
Sector domèstic   1.127,7   129,6   13,013,0
Altres   50,2   2,0   4,14,1
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.485,2 GWh al gener del 2017, dada que suposa un increment interanual del 5%. La facturació augmenta en tots els sectors: un 1,3% en la indústria, un 1,9% en el sector terciari i un 13% en el sector domèstic, respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 15 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T