Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.200,9   -109,9   -3,31,5
Indústria   1.190,5   -56,1   -4,5-1,6
Sector terciari   1.059,5   -14,7   -1,41,8
Sector domèstic   905,3   -38,5   -4,14,9
Altres   45,6   -0,6   -1,32,7
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.200,9 GWh al març del 2017, dada que suposa un decrement interanual del 3,3%. La facturació disminueix en tots els sectors: la indústria (-4,5%), el sector terciari (-1,4%), el sector domèstic (-4,1%), respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 11 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T