Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.169,6   -44,4   -1,40,5
Indústria   1.246,8   -37,3   -2,9-0,7
Sector terciari   1.061,4   -0,2   0,01,4
Sector domèstic   813,6   -5,0   -0,61,1
Altres   47,8   -1,9   -3,90,3
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.169,6 GWh al maig del 2017, dada que suposa un decrement interanual de l'1,4%. La facturació disminueix un 2,9% en la indústria i un 0,6% en el sector domèstic. En el sector terciari no mostra variació respecte el mateix període de l'any anterior. En termes acumulats, la facturació creix un 0,5% respecte als primers cinc mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 13 de juny del 2017.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: