Població ocupada en la indústriaM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   581,2   -8,4   -1,40,3
Indústries extractives, energia, aigua i residus   34,2   -9,4   -21,6-18,1
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   190,4   4,6   2,52,1
Química i cautxú   100,3   -0,1   -0,14,2
Metal·lúrgia   67,8   -7,0   -9,4-4,7
Maquinària, material elèctric i de transport   188,5   3,5   1,92,9
Percentatge sobre la població ocupada (%)   18,1   -0,9   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.579,1   115,7   4,71,6
Indústries extractives, energia, aigua i residus   247,2   7,3   3,0-7,5
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   847,1   58,6   7,42,5
Química i cautxú   287,8   -1,7   -0,6-3,3
Metal·lúrgia   402,3   1,3   0,32,2
Maquinària, material elèctric i de transport   794,7   49,9   6,75,5
Percentatge sobre la població ocupada (%)   13,9   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.

Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).


Comentari

La població ocupada en la indústria a Catalunya, al quart trimestre del 2016, ha estat de 581,2 milers de persones, quantitat que es tradueix en un 1,4% menys que al mateix període del 2015. L'ocupació ha anotat variacions interanuals positives en l'alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (2,5%) i en la maquinària, material elèctric i de transport (1,9%). En canvi, mostren decrements les indústries extractives, energia, aigua i residus (-21,6%), la metal·lúrgia (-9,4%) i la química i cautxú (-0,1%). A Espanya, la població ocupada en la indústria ha estat de 2.579,1 milers de persones, xifra que mostra una pujada del 4,7% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Mercat de treball al sector industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T