Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   91,3   -1,73,2
Indústries extractives   57,4   15,3-0,5
Indústries manufactureres   90,9   -1,93,3
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   101,9   -6,61,9
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   85,2   -3,715,7
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   83,0   -2,8-2,2
     indústries químiques   88,7   1,62,5
     fabricació de productes farmacèutics   76,8   -3,85,8
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   92,7   4,95,1
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   78,1   -4,3-0,3
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   81,9   1,55,8
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   71,3   -6,41,8
     fabricació de maquinària i equips mecànics   149,0   4,310,9
     fabricació de material de transport   81,5   -4,70,1
     altres indústries manufactureres   103,6   0,9-0,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   101,8   1,32,2
Subministrament d'aigua   56,9   -15,48,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   87,7   -1,61,6
Indústries extractives   33,1   -11,6-11,0
Indústries manufactureres   88,1   -1,92,2
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   96,8   -4,31,1
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   74,8   -1,54,6
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   86,8   0,32,1
     indústries químiques   90,8   0,11,8
     fabricació de productes farmacèutics   92,1   -1,45,1
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   85,8   2,53,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   65,1   -0,62,2
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   108,1   1,31,6
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   91,7   -0,94,1
     fabricació de maquinària i equips mecànics   129,4   5,73,1
     fabricació de material de transport   79,6   1,83,1
     altres indústries manufactureres   94,3   1,10,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   93,4   0,5-2,4
Subministrament d'aigua   65,1   -1,65,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) disminueix un 1,7% interanual a Catalunya al desembre del 2016. Augmenten tant les indústries extractives (15,3%), com l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (1,3%), mentre que disminueixen el subministrament d'aigua (-15,4%) i les indústries manufactureres (-1,9%). Dins d'aquest apartat mostren decrements les indústries d'alimentació, begudes i tabac (-6,6%) i materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (-6,4%), entre d'altres En sentit contrari, es destaquen els increments de fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (4,9%) i fabricació de maquinària i equips mecànics (4,3%). En el conjunt de l'any l'IPI ha crescut un 3,2% a Catalunya i un 1,6% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 8 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T