Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   102,5   0,03,3
Indústries extractives   63,8   -2,43,0
Indústries manufactureres   103,4   -0,13,1
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   100,2   -3,01,7
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   99,0   -7,5-5,4
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   89,1   -3,60,8
     indústries químiques   98,5   -2,51,7
     fabricació de productes farmacèutics   112,2   8,67,2
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   125,2   2,14,9
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   90,5   3,53,2
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   98,9   3,85,1
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   86,1   2,03,4
     fabricació de maquinària i equips mecànics   112,5   -1,66,2
     fabricació de material de transport   113,7   -5,7-0,1
     altres indústries manufactureres   115,9   6,18,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   101,3   1,96,0
Subministrament d'aigua   73,1   -4,5-9,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   94,4   -1,72,6
Indústries extractives   38,9   -13,7-12,1
Indústries manufactureres   97,1   -1,82,0
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   91,8   -4,10,4
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   93,4   -11,4-5,5
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   91,8   -0,13,0
     indústries químiques   102,5   -1,41,3
     fabricació de productes farmacèutics   118,7   0,51,1
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   109,4   0,23,2
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   75,4   1,04,2
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   91,5   -7,40,6
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   113,7   0,01,2
     fabricació de maquinària i equips mecànics   105,3   -0,3-0,6
     fabricació de material de transport   99,3   0,43,4
     altres indústries manufactureres   93,6   0,03,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   87,9   -0,37,7
Subministrament d'aigua   68,6   -2,5-5,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) no presenta cap variació interanual a Catalunya al febrer del 2017. Disminueixen tant les indústries extractives (-2,4%) com les indústries manufactureres (-0,1%). En canvi, augmenta l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat en un (1,9%), mentre que disminueix el subministrament d'aigua (-4,5%), respecte el mes de febrer de 2016. Dins de les indústries manufactureres, destaquen els increments de la fabricació de productes farmacèutics (8,6%).

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 7 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T