Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   100,4   6,96,9
Indústries extractives   62,4   7,57,5
Indústries manufactureres   98,9   6,86,8
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   101,8   6,06,0
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   101,4   0,50,5
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   89,4   5,85,8
     indústries químiques   101,3   5,85,8
     fabricació de productes farmacèutics   100,9   6,06,0
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   115,0   8,28,2
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   90,4   2,32,3
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   91,8   6,86,8
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   78,6   2,02,0
     fabricació de maquinària i equips mecànics   101,1   12,512,5
     fabricació de material de transport   102,4   10,610,6
     altres indústries manufactureres   106,1   12,012,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   120,8   9,89,8
Subministrament d'aigua   56,6   -15,9-15,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   94,2   7,17,1
Indústries extractives   37,5   -5,7-5,7
Indústries manufactureres   93,8   6,36,3
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   97,2   5,65,6
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   92,7   2,82,8
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   91,8   7,57,5
     indústries químiques   102,0   3,93,9
     fabricació de productes farmacèutics   110,4   1,41,4
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   105,3   5,75,7
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   69,4   5,65,6
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   102,1   8,98,9
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   107,8   2,12,1
     fabricació de maquinària i equips mecànics   88,0   -1,8-1,8
     fabricació de material de transport   94,6   5,75,7
     altres indústries manufactureres   86,2   6,16,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   105,9   13,813,8
Subministrament d'aigua   64,7   -7,2-7,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) augmenta un 6,9% interanual a Catalunya al gener del 2017. Augmenten tant les indústries extractives (7,5%), com les indústries manufactureres (6,8%), i l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (9,8%), mentre que disminueix el subministrament d'aigua (-15,9%). Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de la fabricació de maquinària i equips mecànics (12,5%) i la fabricació de material de transport (10,5%), entre d'altres.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 8 de març del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T