Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   107,4   4,48,6
Productes industrials   107,5   2,46,6
     béns de consum   101,0   2,35,8
     béns d'equipament   126,9   1,16,7
     béns intermedis   103,6   3,57,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   104,6   4,98,7
Productes industrials   104,6   2,05,6
     béns de consum   97,1   0,13,7
     béns d'equipament   122,4   0,84,3
     béns intermedis   99,7   4,58,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 4,4% a Catalunya, al febrer del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un increment del 2,4% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, augmenten tant els de consum (2,3%), com els d'equipament (1,1%), i els bens intermedis (3,5%). A Espanya, l'IVNI mostra un increment del 4,9% respecte al mes de febrer de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 d'abril del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T