Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   88,8   2,7   3,13,1
Edificació   52,8   39,3   290,9290,9
Obra civil   36,1   -36,6   -50,4-50,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.


Comentari

Al gener del 2017, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha augmentat a Catalunya un 3,1% respecte al gener de l'any anterior. En el cas de l'edificació s'ha registrat un augment del 290,9% interanual, mentre que l'obra civil mostra un decrement del 50,4%, respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 17 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T