Licitació oficial d'obres (data d'obertura)M RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   63,9   -12,8   -16,646,9
Edificació   23,5   -22,2   -48,644,6
Obra civil   40,4   9,4   30,448,2
Unitats: Milions d'euros.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.


Comentari

Al febrer del 2017, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha disminuït a Catalunya un 16,6% respecte al febrer de l'any anterior. En el cas de l'edificació s'ha registrat un decrement del -48,6% interanual, mentre que l'obra civil mostra un increment del 30,4%, respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data d'obertura). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció T