Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   1.031,2   97,4   10,48,1
Turisme domèstic   482,7   26,8   5,97,7
     de Catalunya   297,3   16,2   5,84,8
     de la resta d'Espanya   185,4   10,7   6,112,0
Turisme estranger   548,5   70,6   14,88,4
Grau d'ocupació per habitacions (%)   49,3   4,4   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   5.553,2   235,1   4,46,7
Turisme domèstic   3.235,4   15,0   0,54,1
Turisme estranger   2.317,8   220,1   10,59,5
Grau d'ocupació per habitacions (%)   51,4   2,2   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2015.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.031,2 milers al desembre del 2016, xifra que suposa una variació interanual del 10,4% respecte al mateix mes del 2015. El turisme domèstic augmenta un 5,9% i l'estranger un 14,8% respecte a un any enrere. Dins del turisme domèstic, augmenta tant el procedent de Catalunya (5,8%), com el procedent de la resta d'Espanya (6,1%). A Espanya, el nombre de viatgers ha estat de 5.553,2milers, un 4,4% més que un any enrere. En termes acumulats, el nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers creix tant a Catalunya (8,1%) com a Espanya (6,7%) respecte al conjunt de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 24 de gener del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T