Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   1.024,1   37,8   3,86,2
Turisme domèstic   436,0   -7,2   -1,6-0,6
     de Catalunya   239,2   -16,7   -6,5-6,1
     de la resta d'Espanya   196,7   9,5   5,16,5
Turisme estranger   588,1   45,0   8,311,9
Grau d'ocupació per habitacions (%)   60,7   4,0   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   5.659,7   97,8   1,83,6
Turisme domèstic   3.142,0   -49,8   -1,6-0,5
Turisme estranger   2.517,7   147,5   6,29,0
Grau d'ocupació per habitacions (%)   58,2   1,4   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al gener de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.024,1 milers al febrer del 2017, xifra que suposa una variació interanual del 3,8% respecte al mateix mes del 2016. El turisme domèstic disminueix un 1,6% mentre que l'estranger creix un 8,3% respecte a un any enrere. Dins del turisme domèstic, mostra decrements el procedent de Catalunya (-6,5%), i augmenta el procedent de la resta d'Espanya (5,1%). A Espanya, el nombre de viatgers ha estat de 5.659,7 milers, un 1,8% més que un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 de març del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic T