Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   1.316,9   -13,6   -1,03,2
Turisme domèstic   546,7   -78,1   -12,5-5,8
     de Catalunya   292,3   -69,7   -19,3-11,8
     de la resta d'Espanya   254,4   -8,4   -3,22,4
Turisme estranger   770,3   64,6   9,110,8
Grau d'ocupació per habitacions (%)   62,3   3,2   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   6.901,2   -320,6   -4,40,3
Turisme domèstic   3.692,2   -417,9   -10,2-4,5
Turisme estranger   3.208,9   97,3   3,16,6
Grau d'ocupació per habitacions (%)   60,8   0,7   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al març de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.316,9 milers al març del 2017, xifra que suposa una variació interanual del (-1%) respecte al mateix mes del 2016. El turisme domèstic disminueix un 12,5% mentre que l'estranger creix un 9,1% respecte a un any enrere. Dins del turisme domèstic, mostren decrements el procedent de Catalunya (-19,3%), i el procedent de la resta d'Espanya (-3,2%). A Espanya, el nombre de viatgers ha estat de 6.901,2 milers, un 4,4% menys que un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T