Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex de producció (IPROSS)   115,5   3,54,0
Índex agregat per valor afegit (IAVASS)   117,3   5,06,1
Deflactor de l'IAVASS   101,6   1,52,0
Índex de volum de negoci (IASSVN)   114,4   4,95,9
Comerç   111,0   4,75,7
Altres serveis   121,3   5,36,4
     Transport i emmagatzematge   123,9   4,64,2
     Hostaleria   105,8   1,67,4
     Informació i comunicacions   123,3   1,46,0
     Activitats professionals, científiques i tècniques   127,0   10,18,2
     Activitats administratives i serveis auxiliars   120,8   9,48,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis i de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   113,7   6,06,3
Comerç   114,3   5,96,5
Altres serveis   112,5   6,16,1
     Transport i emmagatzematge   118,5   7,06,5
     Hostaleria   107,4   3,65,0
     Informació i comunicacions   105,5   2,83,2
     Activitats professionals, científiques i tècniques   122,3   9,99,6
     Activitats administratives i serveis auxiliars   107,2   6,15,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Comentari

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) ha registrat un increment interanual del 3,5% a Catalunya al quart trimestre del 2017. Aquest índex mostra l'evolució de l'activitat del sector serveis un cop s'ha eliminat la influència dels preus per tal d'obtenir el creixement real. L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) augmenta un 4,9% a Catalunya i un 6% a Espanya respecte a un any enrere. Per sectors d'activitat, i en relació amb el volum de negoci, el comerç registra una taxa de variació interanual positiva del 4,7% a Catalunya. Dins dels altres serveis augmenten tots els sectors. En aquest sentit cal destacar activitats professionals, científiques i tècniques (10,1%) i activitats adminsitratives i serveis auxiliars (9,4%).

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 20 de març del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: