Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex de producció (IPROSS)   111,5   4,68,2
Índex agregat per valor afegit (IAVASS)   111,6   3,13,7
Deflactor de l'IAVASS   100,1   -1,4-4,1
Índex de volum de negoci (IASSVN)   109,1   3,03,2
Comerç   105,9   2,92,5
Altres serveis   115,2   3,24,4
     Transport i emmagatzematge   118,4   1,10,1
     Hostaleria   104,4   5,65,2
     Informació i comunicacions   121,7   4,66,6
     Activitats professionals, científiques i tècniques   115,3   2,87,6
     Activitats administratives i serveis auxiliars   110,4   4,37,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis i de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   107,3   4,54,2
Comerç   107,9   4,63,9
Altres serveis   106,0   4,34,8
     Transport i emmagatzematge   110,7   3,02,3
     Hostaleria   103,8   6,36,8
     Informació i comunicacions   102,6   3,74,6
     Activitats professionals, científiques i tècniques   111,2   4,46,4
     Activitats administratives i serveis auxiliars   101,2   5,75,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Comentari

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) ha registrat un increment interanual del 4,6% a Catalunya al quart trimestre del 2016. Aquest índex mostra l'evolució de l'activitat del sector serveis un cop s'ha eliminat la influència dels preus per tal d'obtenir el creixement real. L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) augmenta un 3% a Catalunya i un 4,5% a Espanya respecte a un any enrere. Per sectors d'activitat, i en relació amb el volum de negoci, el comerç registra una taxa de variació interanual positiva del 2,9% a Catalunya. Dins dels altres serveis augmenten tots els sectors. En aquest sentit cal destacar el creixement de l'hostaleria (5,6%) i de la informació i comunicacions (4,6%).

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 20 de març del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T