Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS)M RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex de producció del sector serveis (IPROSS)   104,1   3,84,0
Índex agregat per valor afegit (IAVASS)   109,2   3,43,9
Deflactor de l'IAVASS   104,9   -0,4-0,1
Índex d'activitat del sector serveis (IASS)   104,5   2,53,3
Comerç   98,7   1,22,4
Altres serveis   115,8   4,54,8
     transport i emmagatzematge   127,3   0,9-0,2
     hostaleria   139,9   4,85,1
     informació i comunicacions   99,4   7,07,3
     activitats professionals, científiques i tècniques   96,5   7,99,4
     activitats administratives i serveis auxiliars   114,3   6,38,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis i de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % trimestre        % acumulat
Índex d'activitat del sector serveis (IASS)   103,3   3,84,1
Comerç   100,5   3,53,7
Altres serveis   108,2   4,34,9
     transport i emmagatzematge   112,2   2,42,1
     hostaleria   136,4   6,77,0
     informació i comunicacions   92,1   3,95,0
     activitats professionals, científiques i tècniques   91,7   5,97,2
     activitats administratives i serveis auxiliars   124,5   3,45,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Comentari

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) ha registrat un increment interanual del 3,8% a Catalunya al tercer trimestre del 2016. Aquest índex mostra l'evolució de l'activitat del sector serveis un cop s'ha eliminat la influència dels preus per tal d'obtenir el creixement real. L'índex d'activitat del sector serveis (IASS) augmenta un 2,5% a Catalunya i un 3,8% a Espanya respecte a un any enrere. Per sectors d'activitat, i en relació amb el volum de negoci, el comerç registra una taxa de variació interanual positiva del 1,2% a Catalunya. Dins dels altres serveis augmenten tots els sectors. En aquest sentit cal destacar el creixement de les activitats professionals, científiques i tècniques (7,9%) i de la informació i comunicacions (7%).

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 15 de desembre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T