Població ocupada en el sector TIC. Per situació professionalM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   102,1   21,4   26,526,5
Assalariats   91,6   24,5   36,536,5
Percentatge sobre la població ocupada (%)   3,2   0,6   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   496,0   20,4   4,34,3
Assalariats   421,2   10,2   2,52,5
Percentatge sobre la població ocupada (%)   2,7   0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Comentari

La població ocupada en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya és de 102,1 milers de persones en el primer trimestre del 2017, xifra que es tradueix en una variació interanual del 26,5%. Per situació professional, la població assalariada mostra un increment del 36,5%. El sector TIC aplega el 3,2% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en el sector TIC ha crescut un 4,3% respecte a un any enrere i el percentatge sobre la població ocupada total és del 2,7%.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 27 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: