Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)M RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   98,3   6,56,5
Comerç   97,0   6,96,9
Altres serveis   101,0   5,85,8
     transport i emmagatzematge   110,3   7,97,9
     hostaleria   85,8   0,70,7
     informació i comunicacions   102,6   6,16,1
     activitats professionals, científiques i tècniques   98,9   5,75,7
     activitats administratives i serveis auxiliars   98,8   6,36,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN)   97,5   7,77,7
Comerç   99,7   8,58,5
Altres serveis   93,3   6,36,3
     transport i emmagatzematge   104,2   7,07,0
     hostaleria   88,4   3,53,5
     informació i comunicacions   91,5   4,64,6
     activitats professionals, científiques i tècniques   90,6   8,88,8
     activitats administratives i serveis auxiliars   87,7   7,67,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels quatre darrers mesos són provisonals.


Comentari

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2010=100, ha augmentat a Catalunya un 6,5% respecte al gener del 2016. Per sectors d'activitat, pugen tant el comerç (6,9%) com els altres serveis (5,8%). Dins d'aquests, cal destacar l'augment del transport i emmagatzematge (7,9%) i les activitats administratives i serveis auxiliars (6,3%). A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) ha pujat un 7,7% respecte al mateix mes de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 23 de març del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T