Població ocupada. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   3.202,6   100,8   3,23,4
Agricultura   53,3   1,6   3,16,2
Indústria   581,2   -8,4   -1,40,3
Construcció   185,4   7,5   4,20,9
Serveis   2.382,6   100,1   4,44,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   18.508,1   413,9   2,32,7
Agricultura   816,7   37,0   4,75,1
Indústria   2.579,1   115,7   4,71,6
Construcció   1.079,3   20,8   2,00,0
Serveis   14.032,9   240,4   1,72,9
Unitats: Milers de persones.

Font: INE.

Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).


Comentari

La població ocupada a Catalunya ha estat de 3.202,6 milers de persones al quart trimestre del 2016, xifra que es tradueix en un increment del 3,2% interanual. L'agricultura, la construcció i els serveis mostren increments interanuals del 3,1%, del 4,2%, i del 4,4%, respectivament. En sentit contrari baixa la indústria un 1,4%. Els serveis concentren el major nombre d'ocupats amb un valor absolut de 2.382,6 milers de persones ocupades. A Espanya, la població ocupada creix un 2,3% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T