Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   453,9   -64,2   -12,4-12,4
Agricultura   11,0   -2,4   -17,8-17,8
Indústria   55,3   -10,9   -16,4-16,4
Construcció   42,8   -11,7   -21,4-21,4
Serveis   318,0   -35,3   -10,0-10,0
Sense ocupació anterior   26,9   -3,9   -12,8-12,8
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.760,2   -390,5   -9,4-9,4
Agricultura   173,5   -24,5   -12,4-12,4
Indústria   344,5   -48,6   -12,4-12,4
Construcció   368,2   -80,3   -17,9-17,9
Serveis   2.564,7   -208,3   -7,5-7,5
Sense ocupació anterior   309,4   -28,9   -8,5-8,5
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya ha estat, al gener del 2017, de 453,9 milers de persones, un 12,4% menys que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement del 10% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (-21,4%), agricultura (-17,8%) i indústria (-16,4%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 12,8%. A Espanya, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació ha estat de 3.760,2 milers de persones, un 9,4% menys que al gener del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 2 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Mensual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T