Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   452,3   -57,9   -11,3-11,9
Agricultura   11,3   -2,5   -18,3-18,0
Indústria   54,6   -9,9   -15,4-15,9
Construcció   42,1   -11,0   -20,7-21,1
Serveis   315,5   -31,4   -9,0-9,5
Sense ocupació anterior   28,7   -3,1   -9,7-11,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.750,9   -402,1   -9,7-9,5
Agricultura   183,2   -28,8   -13,6-13,0
Indústria   341,1   -48,0   -12,3-12,4
Construcció   361,5   -80,2   -18,2-18,0
Serveis   2.550,9   -212,2   -7,7-7,6
Sense ocupació anterior   314,1   -32,9   -9,5-9,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya ha estat, al febrer del 2017, de 452,3 milers de persones, un 11,3% menys que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement del 9% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (-20,7%), agricultura (-18,3%) i indústria (-15,4%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 9,7%. A Espanya, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació ha estat de 3.750,9 milers de persones, un 9,7% menys que al febrer del 2016. En termes acumulats, baixa el nombre d'aturats inscrits tant a Catalunya (-11,9%) com a Espanya (-9,5%) respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 2 de març del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Mensual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T