Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   397,4   -48,1   -10,8-12,0
Per sexe    
     Homes   171,4   -27,7   -13,9-15,1
     Dones   226,0   -20,3   -8,3-9,3
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   23,6   -1,6   -6,3-9,7
     De 25 a 44 anys   156,8   -24,4   -13,4-15,6
     De 45 anys i més   217,0   -22,1   -9,2-9,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.382,3   -315,2   -8,5-9,9
Per sexe    
     Homes   1.431,4   -192,9   -11,9-13,4
     Dones   1.950,9   -122,3   -5,9-7,1
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   257,9   -27,1   -9,5-14,3
     De 25 a 44 anys   1.436,0   -186,6   -11,5-13,2
     De 45 anys i més   1.688,4   -101,5   -5,7-6,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya a l'agost del 2017 ha estat de 397,4 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 10,8%. Tant l'atur masculí com el femení baixen un 13,9% i 8,3%, respectivament, si es compara amb el mes d'agost de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.382,3 milers, un 8,5% menys que un any enrere. En termes acumulats tant Catalunya (-12%) com Espanya (-9,9%) mostren decrements respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 4 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: