Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   446,0   -54,0   -10,8-11,5
Per sexe    
     Homes   201,4   -32,5   -13,9-14,5
     Dones   244,7   -21,5   -8,1-8,9
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   31,6   -1,9   -5,6-8,6
     De 25 a 44 anys   178,7   -30,5   -14,6-15,3
     De 45 anys i més   235,7   -21,6   -8,4-8,8
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.702,3   -392,5   -9,6-9,6
Per sexe    
     Homes   1.615,9   -248,5   -13,3-12,9
     Dones   2.086,4   -143,9   -6,5-6,8
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   299,4   -47,7   -13,7-13,4
     De 25 a 44 anys   1.606,5   -234,9   -12,8-12,8
     De 45 anys i més   1.796,4   -109,9   -5,8-5,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya al març del 2017 ha estat de 446 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 10,8%. Tant l'atur femení com el masculí baixen 8,1% i 13,9%, respectivament, si es compara amb el mes de març de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.702,3 milers, un 9,6% menys que un any enrere. En termes acumulats tant Catalunya (-11,5%) com Espanya (-9,6%) mostren decrements respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 4 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Mensual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T