Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   409,5   -60,7   -12,9-12,0
Per sexe    
     Homes   180,4   -35,5   -16,4-15,0
     Dones   229,1   -25,3   -9,9-9,3
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   26,5   -3,9   -12,9-9,9
     De 25 a 44 anys   159,5   -32,1   -16,8-15,9
     De 45 anys i més   223,5   -24,7   -10,0-9,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.461,1   -430,3   -11,1-10,1
Per sexe    
     Homes   1.478,7   -257,9   -14,9-13,6
     Dones   1.982,5   -172,4   -8,0-7,2
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   268,1   -56,8   -17,5-15,0
     De 25 a 44 anys   1.467,0   -249,7   -14,5-13,5
     De 45 anys i més   1.726,1   -123,8   -6,7-6,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya al maig del 2017 ha estat de 409,5 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 12,9%. Tant l'atur femení com el masculí baixen un 9,9% i 16,4%, respectivament, si es compara amb el mes de maig de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.461,1 milers, un 11,1% menys que un any enrere. En termes acumulats tant Catalunya (-12%) com Espanya (-10,1%) mostren decrements respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 2 de juny del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadísticas de empleo. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: