Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   391,4   -58,7   -13,0-12,1
Per sexe    
     Homes   169,9   -34,4   -16,8-15,3
     Dones   221,5   -24,3   -9,9-9,4
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   23,9   -3,5   -12,9-10,3
     De 25 a 44 anys   150,7   -29,8   -16,5-16,0
     De 45 anys i més   216,8   -25,3   -10,5-9,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.362,8   -404,2   -10,7-10,2
Per sexe    
     Homes   1.423,7   -242,0   -14,5-13,7
     Dones   1.939,1   -162,3   -7,7-7,3
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   250,9   -49,5   -16,5-15,3
     De 25 a 44 anys   1.415,9   -232,7   -14,1-13,6
     De 45 anys i més   1.696,1   -122,0   -6,7-6,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya al juny del 2017 ha estat de 391,4 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 13%. Tant l'atur femení com el masculí baixen un 9,9% i 16,8%, respectivament, si es compara amb el mes de juny de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.362,8 milers, un 10,7% menys que un any enrere. En termes acumulats tant Catalunya (-12,1%) com Espanya (-10,2%) mostren decrements respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 4 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadísticas de empleo. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: