Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Gener del 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   422,9   -31,1   -6,8-6,8
Per sexe    
     Homes   187,0   -19,8   -9,6-9,6
     Dones   235,9   -11,3   -4,6-4,6
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   29,2   -0,4   -1,2-1,2
     De 25 a 44 anys   171,0   -13,8   -7,5-7,5
     De 45 anys i més   222,6   -16,9   -7,1-7,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Gener del 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.476,5   -283,7   -7,5-7,5
Per sexe    
     Homes   1.475,5   -179,9   -10,9-10,9
     Dones   2.001,0   -103,8   -4,9-4,9
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   267,8   -28,8   -9,7-9,7
     De 25 a 44 anys   1.490,7   -158,6   -9,6-9,6
     De 45 anys i més   1.718,1   -96,3   -5,3-5,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya al gener del 2018 ha estat de 422,9 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 6,8%. L'atur masculí baixa un 9,6% i el femení ho fa un 4,6%, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.476,5 milers, un 7,5% menys que un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 2 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: