Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   452,3   -57,9   -11,3-11,9
Per sexe    
     Homes   205,1   -34,1   -14,2-14,8
     Dones   247,2   -23,8   -8,8-9,3
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   31,7   -3,0   -8,6-10,1
     De 25 a 44 anys   182,7   -32,4   -15,1-15,7
     De 45 anys i més   237,9   -22,5   -8,6-8,9
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.750,9   -402,1   -9,7-9,5
Per sexe    
     Homes   1.647,0   -244,5   -12,9-12,7
     Dones   2.103,9   -157,6   -7,0-6,9
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   301,6   -49,0   -14,0-13,2
     De 25 a 44 anys   1.638,8   -245,1   -13,0-12,9
     De 45 anys i més   1.810,4   -108,1   -5,6-5,6
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya al febrer del 2017 ha estat de 452,3 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual de l'11,3%. Tant l'atur femení com el masculí baixen (-8,8% i -14,2%, respectivament), si es compara amb el mes de febrer de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.750,9 milers, un 9,7% menys que un any enrere. En termes acumulats tant Catalunya (-11,9%) com Espanya (-9,5%) mostren decrements respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 2 de març del 2017.

Taula completada amb data 2 de març del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Mensual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T