Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   453,9   -64,2   -12,4-12,4
Per sexe    
     Homes   206,7   -37,3   -15,3-15,3
     Dones   247,2   -26,8   -9,8-9,8
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   29,5   -3,9   -11,7-11,7
     De 25 a 44 anys   :   ..   ....
     De 45 anys i més   :   ..   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

: No disponible.
Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.760,2   -390,5   -9,4-9,4
Per sexe    
     Homes   1.655,4   -236,3   -12,5-12,5
     Dones   2.104,9   -154,2   -6,8-6,8
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   296,6   -41,7   -12,3-12,3
     De 25 a 44 anys   :   ..   ....
     De 45 anys i més   :   ..   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

: No disponible.

Les dades desagregades per edat de la població de 25 i més anys s'actualitzen al llarg de la segona setmana hàbil de cada mes.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya al gener del 2017 ha estat de 453,9 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 12,4%. Tant l'atur femení com el masculí baixen (-9,8% i -15,3%, respectivament), si es compara amb el mes de gener de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.760,2 milers, un 9,4% menys que un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 2 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Mensual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T