Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   415,1   -43,3   -9,5-11,7
Per sexe    
     Homes   181,8   -26,3   -12,6-14,8
     Dones   233,3   -17,0   -6,8-9,0
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   29,4   -1,4   -4,6-8,9
     De 25 a 44 anys   164,0   -21,6   -11,7-15,1
     De 45 anys i més   221,6   -20,3   -8,4-9,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.467,0   -298,0   -7,9-9,6
Per sexe    
     Homes   1.465,4   -186,4   -11,3-13,0
     Dones   2.001,6   -111,5   -5,3-6,8
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   297,5   -21,9   -6,9-12,8
     De 25 a 44 anys   1.465,9   -176,6   -10,8-12,8
     De 45 anys i més   1.703,6   -99,5   -5,5-6,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya a l'octubre del 2017 ha estat de 415,1 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 9,5%. L'atur masculí baixa un 12,6% i el femení ho fa un 6,8%, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.467 milers, un 7,9% menys que un any enrere. En termes acumulats tant Catalunya (-11,7%) com Espanya (-9,6%) mostren decrements respecte als deu primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 3 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: