Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Juny 2017
        Valor        % variació interanual
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Total   1.710.850   1.464.148   3.174.998   4,0   3,53,8
Menys de 30 anys   269.332   248.017   517.349   8,2   5,87,0
De 30 a 44 anys   713.213   612.655   1.325.868   0,8   0,50,7
De 45 a 54 anys   452.189   377.872   830.061   5,6   5,55,5
De 55 anys i més   276.116   225.604   501.720   6,1   6,46,3
Unitats: Afiliats.

Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.

Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del trimestre.


Comentari

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 30 de juny del 2017 ha estat de 3.174.998 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 3,8%. Per sexe, els afiliats augmenten un 3,5% en el cas de les dones i un 4% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de menors de 30 anys (7%).

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 5 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades detallades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: