Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Març 2017
        Valor        % variació interanual
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Total   1.640.331   1.427.869   3.068.200   3,7   3,23,5
Menys de 30 anys   241.145   226.421   467.566   7,9   5,86,9
De 30 a 44 anys   694.110   605.116   1.299.226   0,8   0,40,6
De 45 a 54 anys   437.687   372.906   810.593   5,3   5,05,1
De 55 anys i més   267.389   223.426   490.815   5,1   6,05,5
Unitats: Afiliats.

Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.

Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del trimestre.


Comentari

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 31 de març del 2017 ha estat de 3.068.200 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 3,5%. Per sexe, els afiliats augmenten un 3,2% en el cas de les dones i un 3,7% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de menors de 30 anys (6,9%).

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 29 de juny del 2017.

Més informació a:

 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades detallades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: