Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
        Valor        % variació interanual
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Total   1.616.264   1.419.178   3.035.442   3,7   3,53,6
Menys de 30 anys   237.451   229.222   466.673   7,9   5,76,8
De 30 a 44 anys   687.111   602.671   1.289.782   1,1   0,81,0
De 45 a 54 anys   428.865   367.154   796.019   5,2   5,05,1
De 55 anys i més   262.837   220.131   482.968   4,9   6,25,5
Unitats: Afiliats.

Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.


Comentari

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 31 de desembre del 2016 ha estat de 3.035.442 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 3,6%. Per sexe, els afiliats augmenten un 3,5% en el cas de les dones i un 3,7% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de menors de 30 anys (6,8%).

Data de publicació:

Darrer període (abril 2016): 2 de març del 2017.

Més informació a:

 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades detallades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: