Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
        Valor        % variació interanual
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Total   1.625.074   1.407.062   3.032.136   3,9   3,63,8
Menys de 30 anys   234.659   217.723   452.382   7,8   5,96,9
De 30 a 44 anys   697.817   605.023   1.302.840   1,2   1,01,1
De 45 a 54 anys   430.033   366.174   796.207   5,4   5,35,4
De 55 anys i més   262.565   218.142   480.707   5,1   6,15,6
Unitats: Afiliats.

Font: Idescat. Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.

Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del trimestre.


Comentari

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 30 de setembre del 2016 ha estat de 3.032.136 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 3,8%. Per sexe, els afiliats pugen un 3,6% en el cas de les dones i un 3,9% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de menors de 30 anys (6,9%).

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 1 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades detallades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T