Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   105,7   -2,5   6,2-0,5
Indústries extractives   91,1   -0,1   0,10,0
Indústries manufactureres   107,3   0,2   4,51,3
     indústries de productes alimentaris   112,3   0,1   2,40,3
     fabricació de begudes   110,4   0,1   1,30,0
     indústries tèxtils   105,8   0,4   0,70,7
     confecció de peces de vestir   102,8   0,0   -0,40,2
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,2   -0,4   0,70,2
     indústries del paper   103,3   0,7   -0,70,4
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   121,8   -2,3   1,4-1,8
     indústries químiques   109,2   2,0   5,33,5
     fabricació de productes farmacèutics   100,4   0,3   0,70,6
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   106,4   0,2   -0,30,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,9   -0,4   1,90,1
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   108,0   0,3   19,42,4
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,3   1,4   4,81,9
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   103,8   -0,1   0,80,6
     fabricació de materials i equips elèctrics   117,5   0,2   0,50,5
     fabricació de maquinària i equips ncaa   106,4   0,1   0,30,4
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,1   0,0   -0,20,6
     fabricació d'altres materials de transport   102,8   0,1   -0,5-1,0
     fabricació de mobles   105,2   0,3   1,10,9
     indústries manufactureres diverses   99,9   -0,8   0,2-0,3
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   102,4   1,6   0,62,9
Energia elèctrica i gas   100,7   -14,9   16,0-8,8
Subministrament d'aigua (1)   128,6   0,1   -0,3-0,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   109,1   -1,3   7,30,5
Indústries extractives   100,3   -0,7   -1,4-0,2
Indústries manufactureres   107,7   0,4   6,51,5
     indústries de productes alimentaris   114,0   0,4   2,20,9
     fabricació de begudes   111,3   0,3   1,41,1
     indústries tèxtils   106,3   0,6   0,30,8
     confecció de peces de vestir   99,7   0,3   -0,2-0,1
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   106,7   0,0   0,80,3
     indústries del paper   105,1   0,8   -0,70,4
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   109,4   -0,6   1,9-0,5
     indústries químiques   111,9   1,7   5,33,7
     fabricació de productes farmacèutics   102,1   0,2   1,21,0
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   107,9   0,3   -0,10,4
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   102,4   0,2   0,80,2
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   109,0   1,3   21,55,9
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,0   0,6   2,71,0
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   87,1   0,1   -0,10,3
     fabricació de materials i equips elèctrics   104,9   0,5   0,10,3
     fabricació de maquinària i equips ncaa   104,4   0,1   0,30,1
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,8   0,0   -0,4-0,1
     fabricació d'altres materials de transport   114,2   -0,1   5,11,0
     fabricació de mobles   105,6   0,1   1,00,2
     indústries manufactureres diverses   105,1   -0,4   0,60,0
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   101,9   0,3   0,61,8
Energia elèctrica i gas   116,3   -9,5   12,7-4,1
Subministrament d'aigua (1)   117,0   0,2   -0,30,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) al mes de febrer del 2017 mostra un decrement del 2,5% respecte al mes anterior, mentre que augmenta un 6,2% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, mostra decrements el subministrament d'aigua (-0,3%). En sentit contrari creixen l'energia elèctrica i gas (16%), les indústries extractives (0,1%) i les indústries manufactureres (4,5%). Dintre d'aquesta secció, cal destacar l'increment de metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (19,4%), mentre que el major decrement el mostren les indústries del paper (-0,7%). L'IPRI a Espanya disminueix un 1,3% respecte al gener del 2017 i puja un 7,3% respecte al febrer de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 24 de març del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T