Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   106,4   0,1   3,90,2
Indústries extractives   91,1   0,0   0,00,0
Indústries manufactureres   107,0   -0,5   1,91,1
     indústries de productes alimentaris   113,8   0,0   2,81,7
     fabricació de begudes   110,8   0,1   1,00,4
     indústries tèxtils   105,8   0,1   0,40,6
     confecció de peces de vestir   103,3   0,0   0,40,7
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   108,5   1,2   1,51,3
     indústries del paper   105,0   0,0   1,62,0
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   122,5   -1,4   1,3-1,3
     indústries químiques   108,5   -1,8   1,22,8
     fabricació de productes farmacèutics   100,9   -0,6   0,91,2
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   106,9   0,2   0,40,8
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,6   0,4   1,0-0,2
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   104,5   -0,2   5,8-0,9
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,6   0,2   3,92,2
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   103,9   0,0   1,10,8
     fabricació de materials i equips elèctrics   117,3   -0,2   0,80,3
     fabricació de maquinària i equips ncaa   106,5   -0,1   -0,30,5
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,1   0,0   -0,10,7
     fabricació d'altres materials de transport   102,9   0,0   -1,0-0,9
     fabricació de mobles   105,9   0,1   1,31,4
     indústries manufactureres diverses   99,4   0,2   -1,7-0,9
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,5   -0,7   0,41,0
Energia elèctrica i gas   105,9   3,1   15,1-4,0
Subministrament d'aigua (1)   128,5   -0,1   -0,2-0,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,4   0,1   3,2-0,1
Indústries extractives   101,7   0,4   1,61,2
Indústries manufactureres   106,9   -0,5   2,30,7
     indústries de productes alimentaris   115,0   0,0   2,71,8
     fabricació de begudes   111,2   0,2   1,21,0
     indústries tèxtils   105,9   0,0   -0,10,3
     confecció de peces de vestir   100,2   0,1   0,60,4
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,1   0,1   0,50,6
     indústries del paper   108,0   1,1   2,43,2
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   110,3   -0,1   1,50,2
     indústries químiques   111,0   -1,1   2,42,9
     fabricació de productes farmacèutics   102,5   -0,3   1,21,4
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   108,3   0,1   0,40,8
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   102,5   0,3   0,20,2
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   108,8   -0,5   13,15,7
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,6   0,0   2,51,6
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   87,2   0,5   0,20,5
     fabricació de materials i equips elèctrics   105,3   0,1   0,80,7
     fabricació de maquinària i equips ncaa   104,6   0,0   0,20,3
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,9   0,0   -0,10,0
     fabricació d'altres materials de transport   115,7   0,7   5,22,2
     fabricació de mobles   105,9   0,0   0,80,6
     indústries manufactureres diverses   104,9   0,1   -0,5-0,2
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   101,1   -0,7   0,21,0
Energia elèctrica i gas   115,9   2,8   8,6-4,4
Subministrament d'aigua (1)   116,7   -0,1   -0,90,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) al mes de juny del 2017 mostra un creixement del 0,1% respecte al mes anterior, i augmenta un 3,9% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, mostra decrements el subministrament d'aigua (-0,2%). En sentit contrari creixen l'energia elèctrica i gas (15,1%) i les indústries manufactureres (1,9%), i les indústries extractives es mantenen estables. Dintre de les indústries manufactureres, cal destacar l'increment de metal·lúrgia; fab. de productes básics de ferro, acer i ferroaliatges amb un 5,8%, mentre que el major decrement el mostren les indústries manufactureres diverses (-1,7%). L'IPRI a Espanya puja un 0,1% respecte al maig del 2017 i un 3,2% respecte al maig de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 25 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: