Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   106,2   1,1   1,71,7
Indústries extractives   91,1   0,2   0,30,3
Indústries manufactureres   106,0   0,5   1,71,7
     indústries de productes alimentaris   111,7   0,2   0,70,7
     fabricació de begudes   110,2   0,9   0,70,7
     indústries tèxtils   105,1   -0,1   0,10,1
     confecció de peces de vestir   102,6   0,0   0,00,0
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,1   0,3   1,21,2
     indústries del paper   103,1   0,0   -1,3-1,3
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   124,1   2,0   4,64,6
     indústries químiques   106,1   -0,2   -0,8-0,8
     fabricació de productes farmacèutics   100,0   0,0   -0,5-0,5
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   105,9   0,0   -0,9-0,9
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,3   0,4   0,60,6
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   105,4   0,3   17,617,6
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   101,4   0,2   2,32,3
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   103,1   0,0   0,30,3
     fabricació de materials i equips elèctrics   116,9   0,7   -0,1-0,1
     fabricació de maquinària i equips ncaa   106,0   0,0   0,90,9
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   99,5   -0,1   -0,8-0,8
     fabricació d'altres materials de transport   103,8   0,0   2,22,2
     fabricació de mobles   104,4   -0,1   0,30,3
     indústries manufactureres diverses   100,3   0,6   -2,3-2,3
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   99,5   -0,5   -0,7-0,7
Energia elèctrica i gas   110,2   3,9   1,91,9
Subministrament d'aigua (1)   128,7   0,1   0,40,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,5   1,5   2,82,8
Indústries extractives   100,4   0,3   -0,8-0,8
Indústries manufactureres   106,1   1,3   3,23,2
     indústries de productes alimentaris   112,8   0,4   0,80,8
     fabricació de begudes   110,0   0,0   0,80,8
     indústries tèxtils   105,6   0,0   -0,5-0,5
     confecció de peces de vestir   99,7   -0,5   0,20,2
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   106,4   0,0   0,90,9
     indústries del paper   104,7   0,2   -1,6-1,6
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   110,0   1,1   0,80,8
     indústries químiques   108,2   0,0   -0,5-0,5
     fabricació de productes farmacèutics   101,2   -0,1   0,10,1
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   107,4   -0,1   -1,0-1,0
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   102,1   0,1   0,20,2
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   103,0   1,4   13,213,2
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   102,0   0,3   1,01,0
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   86,8   -0,1   -0,1-0,1
     fabricació de materials i equips elèctrics   104,6   0,2   -0,1-0,1
     fabricació de maquinària i equips ncaa   104,3   0,0   0,70,7
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   101,0   -0,1   -0,5-0,5
     fabricació d'altres materials de transport   113,2   -0,3   5,45,4
     fabricació de mobles   105,4   0,0   1,01,0
     indústries manufactureres diverses   105,1   0,1   -0,2-0,2
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,1   0,0   -0,6-0,6
Energia elèctrica i gas   121,0   3,1   1,61,6
Subministrament d'aigua (1)   116,7   0,1   -0,3-0,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) ha augmentat al mes de desembre del 2016 un 1,1% respecte al mes anterior i un 1,7% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, creixen l'energia elèctrica i gas (1,9%), el subministrament d'aigua (0,4%), les indústries extractives (0,3%) i les indústries manufactureres (1,7%). Dintre d'aquesta secció, cal destacar l'increment de metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (17,6%). En sentit contrari, el major decrement el mostren les indústries del paper (-1,3%) i les indústries manufactureres diverses (-2,3%). L'IPRI a Espanya puja un 1,5% respecte al novembre del 2016 i un 2,8% respecte al desembre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 25 de gener del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T