Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   105,5   -0,2   5,8-0,7
Indústries extractives   91,1   0,0   0,00,0
Indústries manufactureres   107,4   -0,1   3,61,4
     indústries de productes alimentaris   113,4   1,0   4,01,4
     fabricació de begudes   111,0   0,1   2,30,6
     indústries tèxtils   105,6   0,2   0,70,5
     confecció de peces de vestir   102,9   0,1   0,20,3
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,2   -0,4   -0,20,1
     indústries del paper   104,6   0,1   0,61,6
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   122,8   -0,2   0,9-1,0
     indústries químiques   111,3   0,6   5,25,5
     fabricació de productes farmacèutics   100,9   0,2   0,81,1
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   106,7   -0,3   0,10,6
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,7   0,2   1,0-0,1
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   105,9   -1,9   11,00,4
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,7   -0,3   4,92,2
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   104,2   0,0   1,31,0
     fabricació de materials i equips elèctrics   117,6   0,0   0,60,6
     fabricació de maquinària i equips ncaa   106,6   0,2   0,40,6
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,1   0,2   -0,60,6
     fabricació d'altres materials de transport   102,8   0,0   -1,1-1,0
     fabricació de mobles   105,8   0,4   1,41,4
     indústries manufactureres diverses   100,5   0,8   -0,60,3
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,9   -0,3   0,01,4
Energia elèctrica i gas   98,6   -0,6   19,8-10,7
Subministrament d'aigua (1)   128,7   0,0   -0,10,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   108,2   0,0   5,9-0,4
Indústries extractives   101,1   0,5   0,70,6
Indústries manufactureres   107,5   0,0   4,91,3
     indústries de productes alimentaris   114,5   0,4   3,01,4
     fabricació de begudes   111,3   0,1   1,51,1
     indústries tèxtils   105,8   0,1   0,00,3
     confecció de peces de vestir   100,0   0,1   0,70,2
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   106,9   0,0   0,30,5
     indústries del paper   106,4   0,6   0,81,6
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   110,2   -0,2   1,50,2
     indústries químiques   113,0   0,1   5,54,7
     fabricació de productes farmacèutics   102,5   0,1   1,21,4
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   108,1   -0,1   0,20,6
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   102,3   0,1   0,40,1
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   110,0   -0,1   19,26,9
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   103,7   0,1   3,01,6
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   86,9   0,0   0,00,1
     fabricació de materials i equips elèctrics   104,5   0,1   -0,10,0
     fabricació de maquinària i equips ncaa   104,6   0,2   0,40,3
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   100,9   0,1   -0,20,0
     fabricació d'altres materials de transport   114,8   -1,0   5,91,4
     fabricació de mobles   106,0   0,2   1,20,6
     indústries manufactureres diverses   105,7   0,6   0,50,5
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   101,4   -0,2   0,11,3
Energia elèctrica i gas   111,0   0,1   13,3-8,4
Subministrament d'aigua (1)   117,3   0,2   -0,50,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) al mes d'abril del 2017 mostra un decrement del 0,2% respecte al mes anterior, mentre que augmenta un 5,8% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, mostra decrements el subministrament d'aigua (-0,1%). En sentit contrari creixen l'energia elèctrica i gas (19,8%) i les indústries manufactureres (3,6%), les indústries extractives es mantenen estables . Dintre de les indústries manufactureres, cal destacar l'increment de metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (11%), mentre que el major decrement el mostren la fabricació d'altres materials de transport (-1,1%). L'IPRI a Espanya es manté estable respecte al març del 2017 i puja un 5,9% respecte a l'abril de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 24 de maig del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: