Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.821,2   2.144,5   0,70,4
Indústria   3.552,2   2.699,5   0,1-0,8
Construcció   3.007,7   2.188,8   5,14,6
Serveis   2.652,4   2.022,0   0,70,5
Sectors específics    
Turisme   2.131,1   1.597,2   0,20,0
Cultura   3.127,5   2.441,8   -3,4-2,8
TIC   3.952,0   3.080,5   -5,4-5,7
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.650,0   2.010,7   -0,8-0,8
Indústria   3.209,8   2.428,0   0,60,5
Construcció   2.751,2   1.987,1   -1,4-1,6
Serveis   2.538,9   1.934,7   -1,0-0,9
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya s'ha situat en 2.821,2 euros de mitjana al quart trimestre del 2016, dada que suposa un increment interanual del 0,7%. El cost salarial ha estat de 2.144,5 euros de mitjana, un 0,4% més que al quart trimestre del 2015. Pel que fa a la indústria, augmenta el cost laboral total (0,1%), mentre que disminueix el cost salarial (-0,8%). El sector serveis mostra increments tant en el cost laboral total (0,7%), com en el cost salarial (0,5%) En el sector de la construcció, també augmenten tant el cost laboral total (5,1%) com el cost salarial (4,6%). Pel que fa als sectors específics, es destaca el decrement del 5,41% en el sector de les TIC. En sentit contrari, en el sector turisme creix un 0,2%. A Espanya, el cost laboral total baixa un 0,8% i el cost salarial baixa un 0,8% amb relació al mateix trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T