Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.544,6   1.875,1   -0,6-1,0
Indústria   3.147,0   2.313,3   -0,5-1,2
Construcció   2.686,0   1.876,3   2,42,7
Serveis   2.404,5   1.779,1   -0,8-1,1
Sectors específics    
Turisme   2.028,6   1.492,0   0,71,3
Cultura   2.863,4   2.158,8   -3,3-3,0
TIC   3.544,9   2.665,7   -5,1-6,1
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.444,8   1.804,0   -0,5-0,3
Indústria   2.935,7   2.161,7   0,0-0,2
Construcció   2.504,3   1.745,8   -1,9-1,7
Serveis   2.350,3   1.741,9   -0,4-0,2
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya s'ha situat en 2.544,6 euros de mitjana al tercer trimestre del 2016, dada que suposa un decrement interanual del 0,6%. El cost salarial ha estat de 1.875,1 euros de mitjana, un 1% menys que al tercer trimestre del 2015. Pel que fa a la indústria, disminueixen tant el cost laboral total (-0,5%), com el cost salarial (-1,2%). També mostra decrements el sector serveis: cost laboral total (-0,8%) i el cost salarial (-1,1%) En canvi, en el de la construcció augmenten tant el cost laboral total (2,4%) com el cost salarial (2,7%). Pel que fa als sectors específics, es destaca el decrement del 5,1% en el sector de les TIC. En sentit contrari, en el sector turisme creix un 0,7%. A Espanya, el cost laboral total baixa un 0,5% i el cost salarial baixa un 0,3% amb relació al mateix trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 16 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T