Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.590,8   1.920,3   -1,2-1,0
Indústria   3.236,1   2.398,5   0,50,3
Construcció   2.618,9   1.811,5   0,40,2
Serveis   2.451,0   1.824,1   -1,6-1,4
Sectors específics    
Turisme   2.032,4   1.495,5   0,81,3
Cultura   3.096,2   2.385,8   -0,32,2
TIC   3.286,6   2.435,6   -9,1-8,6
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Advertiment: Les dades dels sectors específics dels anys 2015 i 2016 es van revisar el 14 de juny del 2017.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.481,8   1.829,1   0,0-0,2
Indústria   2.967,8   2.178,7   0,90,8
Construcció   2.455,3   1.702,1   -1,3-1,0
Serveis   2.393,6   1.773,1   -0,1-0,3
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya s'ha situat en 2.590,8 euros de mitjana al primer trimestre del 2017, dada que suposa un decrement interanual de l'1,2%. El cost salarial ha estat de 1.920,3 euros de mitjana, un 1% menys que al primer trimestre del 2016. Pel que fa a la indústria, augmenta el cost laboral total (0,5%) i el cost salarial (0,3%). En el sector de la construcció, també augmenten el cost laboral total (0,4%) i el cost salarial (0,2%). El sector serveis mostra decrements tant en el cost laboral total (-1,6%), com en el cost salarial (-1,4%) Pel que fa als sectors específics, es destaca el decrement del 9,1% en el sector de les TIC. En sentit contrari, en el sector turisme creix un 0,8%. A Espanya, el cost laboral total no mostra variacions, i el cost salarial baixa un 0,2% amb relació al mateix trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 16 de juny del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: