Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.540,2   1.872,0   -0,2-0,2
Indústria   3.122,3   2.291,4   -0,8-0,9
Construcció   2.630,8   1.832,0   -2,1-2,4
Serveis   2.411,6   1.785,2   0,30,3
Sectors específics    
Turisme   2.064,0   1.515,5   1,81,6
Cultura   2.895,1   2.187,1   3,93,9
TIC   3.401,0   2.555,4   -3,7-3,8
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Advertiment: Les dades dels sectors específics dels anys 2015 i 2016 es van revisar el 14 de juny del 2017.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost laboral                Cost laboral        
        total        Cost salarial        total        Cost salarial
Total   2.454,3   1.809,1   0,40,3
Indústria   2.943,6   2.166,5   0,30,2
Construcció   2.505,7   1.744,0   0,1-0,1
Serveis   2.360,8   1.747,9   0,40,3
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral total per treballador i mes a Catalunya s'ha situat en 2.540,2 euros de mitjana al tercer trimestre del 2017, dada que suposa un decrement interanual del 0,2%. El cost salarial ha estat de 1.872 euros de mitjana, i mostra un decrement del 0,2% respecte al tercer trimestre del 2016. Pel que fa a la indústria, baixa el cost laboral total (-0,8%) i també disminueix el cost salarial (-0,9%). En el sector de la construcció, disminueixen tant el cost laboral total (-2,1%) com el cost salarial (-2,4%). El sector serveis mostra un increment del 0,3% en el cost laboral total, i el cost salarial creix també un 0,3%. Pel que fa als sectors específics, es destaca el decrement del 3,7% del cost laboral total en el sector de les TIC. En sentit contrari, en el sector cultura creix un 3,9%. A Espanya, el cost laboral total puja un 0,4%, i el cost salarial augmenta un 0,3% amb relació al mateix trimestre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 18 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: