Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   21,4   15,8   -1,7-2,0
Indústria   24,2   17,8   -2,1-2,8
Construcció   21,1   14,8   1,51,9
Serveis   20,8   15,4   -1,8-2,0
Sectors específics    
Turisme   17,2   12,7   0,30,9
Cultura   24,1   18,2   -0,6-0,3
TIC   27,3   20,5   -4,4-5,4
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   20,2   14,9   0,00,2
Indústria   22,9   16,9   0,20,0
Construcció   18,2   12,7   -2,4-2,2
Serveis   19,8   14,7   0,30,5
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral mitjà per hora efectiva a Catalunya ha estat de 21,4 euros al tercer trimestre del 2016 i disminueix un 1,7% respecte al mateix trimestre del 2015. El cost salarial mitjà per hora efectiva s'ha situat en 15,8 euros, quantitat que suposa un decrement interanual del 2%. A Espanya, el cost laboral mitjà es manté estable, mentre que el cost salarial per hora ha augmentat un 0,2% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 16 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural T
 Població ocupada en la construcció T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en el sector turístic T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T