Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   22,0   16,7   3,63,2
Indústria   25,5   19,4   3,72,8
Construcció   21,8   15,9   10,510,1
Serveis   21,1   16,1   3,23,0
Sectors específics    
Turisme   17,9   13,4   0,60,4
Cultura   23,3   18,2   -1,0-0,3
TIC   28,9   22,5   0,1-0,2
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   20,8   15,8   0,60,7
Indústria   23,2   17,6   1,61,4
Construcció   19,5   14,1   -0,3-0,4
Serveis   20,4   15,5   0,50,6
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral mitjà per hora efectiva a Catalunya ha estat de 22 euros al quart trimestre del 2016 i augmenta un 3,6% respecte al mateix trimestre del 2015. El cost salarial mitjà per hora efectiva s'ha situat en 16,7 euros, quantitat que suposa un increment interanual del 3,2%. A Espanya, el cost laboral mitjà i el cost salarial per hora han augmentat un 0,6% i un 0,7% respectivament amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T