Inversió estrangera. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   552,5   -620,2   -52,9-54,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,3   -5,3   -94,1-91,4
Indústries extractives   0,0   -1,6   -100,0-99,9
Indústries manufactureres   21,3   -127,5   -85,7-76,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   19,1   18,3   ....
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   ..18,1
Construcció   126,8   76,8   153,5-34,3
Comerç a l'engròs i al detall   26,5   -127,0   -82,7-59,6
Transport i emmagatzematge   6,3   3,2   106,1-88,4
Hostaleria   44,8   -83,0   -64,9-44,3
Informació i comunicacions   8,0   -31,3   -79,756,5
Activitats financeres i d'assegurances   11,2   -476,7   -97,7-88,7
Activitats immobiliàries   45,0   -22,1   -32,9-51,3
Activitats professionals, científiques i tècniques   131,7   125,1   ..268,2
Activitats administratives i serveis auxiliars   4,0   3,0   275,4-38,4
Educació   0,1   0,1   ..71,7
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   -0,3   -98,2-19,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   87,9   8,6   10,820,8
Altres serveis   19,5   19,5   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   3.819,7   -3.329,9   -46,6-32,6
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   238,8   215,9   ..249,5
Indústries extractives   43,6   42,0   ..271,5
Indústries manufactureres   668,2   227,7   51,79,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   42,8   -155,8   -78,4-90,6
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,2   -8,0   -97,4-74,1
Construcció   373,5   -2.998,9   -88,9-70,0
Comerç a l'engròs i al detall   205,3   -300,4   -59,4-53,7
Transport i emmagatzematge   87,2   -161,1   -64,9-27,4
Hostaleria   65,9   -189,7   -74,212,3
Informació i comunicacions   170,9   -61,2   -26,418,3
Activitats financeres i d'assegurances   861,5   108,2   14,49,9
Activitats immobiliàries   618,9   -89,2   -12,6-8,4
Activitats professionals, científiques i tècniques   269,3   165,6   159,6151,2
Activitats administratives i serveis auxiliars   6,3   -3,9   -38,1-33,3
Educació   2,4   -5,2   -68,7-96,6
Activitats sanitàries i de serveis socials   56,0   -63,0   -52,9-23,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   89,3   -37,7   -29,7-3,4
Altres serveis   19,5   -15,2   -43,8-39,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 552,5 milions d'euros al tercer trimestre de l'any 2016, un 52,9% menys que al mateix trimestre de l'any anterior. Les branques econòmiques (segons la CCAE-2009) que han tingut més pes sobre el total invertit han estat les activitats professionals, científiques i tècniques i la construcció, amb un 23,8% i un 23% respectivament. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 3.819,7 milions d'euros, un 46,6% menys que al tercer trimestre de 2015.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 22 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T