Inversió estrangera. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   856,4   351,1   69,569,5
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,0   0,0   223,8223,8
Indústries extractives   0,0   0,0   -100,0..
Indústries manufactureres   171,1   143,7   ....
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   0,0   0,0   ....
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,1   0,1   ....
Construcció   20,1   -211,3   -91,3-91,3
Comerç a l'engròs i al detall   121,7   102,2   ....
Transport i emmagatzematge   55,0   46,1   ....
Hostaleria   138,6   132,5   ....
Informació i comunicacions   1,0   -67,3   -98,5-98,5
Activitats financeres i d'assegurances   17,4   -4,6   -21,0-21,0
Activitats immobiliàries   118,3   95,9   428,6428,6
Activitats professionals, científiques i tècniques   12,9   7,4   132,9132,9
Activitats administratives i serveis auxiliars   3,4   2,6   293,9293,9
Educació   0,0   0,0   -39,3-39,3
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,2   -90,6   -99,7-99,7
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   33,0   31,1   ....
Altres serveis   163,5   163,5   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   5.752,2   2.501,0   76,976,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   9,2   1,7   22,722,7
Indústries extractives   3,0   -17,3   -85,3-85,3
Indústries manufactureres   357,5   130,0   57,157,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   1.910,7   1.848,6   ....
Aigua, sanejament i gestió de residus   1,2   1,2   ....
Construcció   1.144,0   541,6   89,989,9
Comerç a l'engròs i al detall   282,0   143,4   103,4103,4
Transport i emmagatzematge   148,3   -315,0   -68,0-68,0
Hostaleria   176,8   149,5   ....
Informació i comunicacions   134,9   -32,2   -19,3-19,3
Activitats financeres i d'assegurances   72,4   -312,7   -81,2-81,2
Activitats immobiliàries   591,8   -246,4   -29,4-29,4
Activitats professionals, científiques i tècniques   202,5   81,0   66,766,7
Activitats administratives i serveis auxiliars   92,1   63,8   225,8225,8
Educació   4,8   3,4   246,9246,9
Activitats sanitàries i de serveis socials   414,6   323,6   355,9355,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   42,5   -25,9   -37,9-37,9
Altres serveis   164,0   162,7   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 856,4 milions d'euros al primer trimestre de l'any 2017, un 69,5% més que al mateix trimestre de l'any anterior. Les branques econòmiques (segons la CCAE-2009) que han tingut més pes sobre el total invertit han estat les indústries manufactureres i l'hostaleria, amb un 20% i un 16% respectivament. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 5.752,2 milions d'euros, un 76,9% més que al primer trimestre de 2016.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 20 de juny del 2017.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: