Inversió estrangera. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   519,1   -1.552,3   -74,9-37,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,0   -0,3   -99,1-77,4
Indústries extractives   0,0   -0,2   -100,0-94,9
Indústries manufactureres   249,3   218,4   ..96,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   6,0   -773,6   -99,2-99,2
Aigua, sanejament i gestió de residus   14,7   14,7   ..391,7
Construcció   25,6   -841,0   -97,0-90,8
Comerç a l'engròs i al detall   37,6   9,9   35,9-0,9
Transport i emmagatzematge   0,0   -6,3   -99,9138,7
Hostaleria   17,3   -27,5   -61,582,9
Informació i comunicacions   76,2   62,8   468,2-33,1
Activitats financeres i d'assegurances   1,2   -10,1   -89,8-55,8
Activitats immobiliàries   76,8   31,8   70,674,7
Activitats professionals, científiques i tècniques   9,3   -124,4   -93,18,9
Activitats administratives i serveis auxiliars   3,0   -1,2   -28,013,7
Educació   0,0   0,0   -60,9-99,4
Activitats sanitàries i de serveis socials   1,8   1,8   ..-97,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   0,4   -87,5   -99,5-5,7
Altres serveis   0,0   -19,5   -99,9..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   4.674,6   -3.510,5   -42,9-3,1
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   12,0   -227,0   -95,0-73,8
Indústries extractives   17,5   -26,3   -60,0-69,0
Indústries manufactureres   2.179,7   1.741,9   397,825,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   416,7   -3.428,8   -89,2-45,9
Aigua, sanejament i gestió de residus   14,9   14,7   ....
Construcció   150,5   -985,0   -86,7-9,1
Comerç a l'engròs i al detall   355,4   183,1   106,375,8
Transport i emmagatzematge   41,0   -321,3   -88,7-48,4
Hostaleria   49,2   -19,2   -28,1-49,5
Informació i comunicacions   125,9   -50,6   -28,7-25,1
Activitats financeres i d'assegurances   150,5   -423,3   -73,8-20,7
Activitats immobiliàries   1.014,2   363,8   55,920,0
Activitats professionals, científiques i tècniques   64,2   -222,9   -77,671,8
Activitats administratives i serveis auxiliars   58,7   50,0   ..127,2
Educació   13,4   13,3   ..57,1
Activitats sanitàries i de serveis socials   5,9   -54,3   -90,1117,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   4,8   -99,1   -95,4-10,7
Altres serveis   0,0   -19,6   -99,8..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 519,1 milions d'euros al tercer trimestre de l'any 2017, un 74,9% menys que al mateix trimestre de l'any anterior. Les branques econòmiques (segons la CCAE-2009) que han tingut més pes sobre el total invertit han estat les indústries manufactureres, amb un 48% sobre el total. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 4.674,6 milions d'euros, un 42,9% menys que al tercer trimestre de 2016.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: