Inversió estrangera. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   1.505,0   329,3   28,0-1,3
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,0   -1,2   -96,1-92,0
Indústries extractives   0,0   0,0   -100,0-89,2
Indústries manufactureres   385,4   101,9   35,9-51,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   7,7   6,5   ....
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   ..18,1
Construcció   476,8   373,9   363,6127,1
Comerç a l'engròs i al detall   263,6   -58,8   -18,2-31,7
Transport i emmagatzematge   6,0   -12,6   -67,8-86,5
Hostaleria   48,0   26,2   120,7-25,1
Informació i comunicacions   113,4   -16,3   -12,517,1
Activitats financeres i d'assegurances   26,3   -146,7   -84,8-87,7
Activitats immobiliàries   117,0   75,2   179,9-17,7
Activitats professionals, científiques i tècniques   51,9   -16,2   -23,883,5
Activitats administratives i serveis auxiliars   8,2   1,9   30,4-20,4
Educació   0,1   0,1   ..73,3
Activitats sanitàries i de serveis socials   0,0   -1,3   -96,3-20,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   0,4   -3,2   -88,116,1
Altres serveis   0,2   -0,2   -42,9..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   7.407,6   123,0   1,7-1,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   20,9   -428,3   -95,4-37,2
Indústries extractives   7,0   -0,2   -2,7193,0
Indústries manufactureres   969,5   -222,0   -18,6-11,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   64,8   -1.472,7   -95,810,1
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,1   0,1   453,3-73,5
Construcció   1.064,6   547,3   105,8-35,5
Comerç a l'engròs i al detall   835,5   -69,9   -7,7-33,1
Transport i emmagatzematge   45,1   -31,3   -41,051,9
Hostaleria   133,0   61,6   86,222,4
Informació i comunicacions   246,8   82,3   50,029,9
Activitats financeres i d'assegurances   2.014,4   1.088,3   117,554,8
Activitats immobiliàries   1.381,3   276,8   25,111,2
Activitats professionals, científiques i tècniques   285,7   87,1   43,875,8
Activitats administratives i serveis auxiliars   115,8   99,7   ..39,3
Educació   5,2   5,2   ..-95,3
Activitats sanitàries i de serveis socials   205,8   194,9   ..23,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   11,5   -95,7   -89,3-35,0
Altres serveis   0,6   0,0   -3,6-38,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 1.505 milions d'euros al quart trimestre de l'any 2016, un 28% més que al mateix trimestre de l'any anterior. Les branques econòmiques (segons la CCAE-2009) que han tingut més pes sobre el total invertit han estat la construcció i les indústries manufactureres, amb un 32% i un 26% respectivament. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 7.407,6 milions d'euros, un 1,7% més que al quart trimestre de 2015.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 21 de març del 2017.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de posició competitiva revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T