Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.427   -474   -24,9-12,7
Capital (milions d'euros)   79,3   -47,4   -37,48,2
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   113   -72   -38,9-12,4

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   6.489   -872   -11,8-7,5
Capital (milions d'euros)   320,6   -519,2   -61,8-30,9
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.461   4   0,34,4

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.427 societats mercantils a Catalunya a l'agost del 2017, un 24,9% menys que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha disminuït un 37,4% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 38,9%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha baixat un 11,8% respecte a l'agost del 2016. En termes acumulats, el nombre de societats mercantils creades disminueix tant a Catalunya (-12,7%), com a Espanya (-7,5%) respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 4 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: