Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.396   -223   -13,8-15,0
Capital (milions d'euros)   70,5   -15,3   -17,86,9
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   210   -14   -6,3-14,3

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   7.109   -482   -6,3-6,9
Capital (milions d'euros)   338,7   0,4   0,1-25,1
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   2.487   -37   -1,51,6

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.396 societats mercantils a Catalunya al desembre del 2017, un 13,8% menys que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha disminuït un 17,8% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 6,3%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha baixat un 6,3% respecte al desembre del 2016. En termes acumulats, el nombre de societats mercantils creades disminueix tant a Catalunya (-15%), com a Espanya (-6,9%) respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 3 de gener del 2018.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: