Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.299   -171   -11,6-14,2
Capital (milions d'euros)   111,9   31,7   39,66,1
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   127   -21   -14,2-13,5

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   7.206   -152   -2,1-7,2
Capital (milions d'euros)   387,4   7,9   2,1-26,3
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.677   8   0,53,2

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.299 societats mercantils a Catalunya a l'octubre del 2017, un 11,6% menys que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha augmentat un 39,6% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 14,2%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha baixat un 2,1% respecte a l'octubre del 2016. En termes acumulats, el nombre de societats mercantils creades disminueix tant a Catalunya (-14,2%), com a Espanya (-7,2%) respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 2 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: