Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.591   -456   -22,3-12,1
Capital (milions d'euros)   52,5   -34,5   -39,6-2,1
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   124   -74   -37,4-7,0

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   8.139   -1.571   -16,2-7,7
Capital (milions d'euros)   317,5   -855,1   -72,9-38,0
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.546   -463   -23,05,4

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.591 societats mercantils a Catalunya a l'abril del 2017, un 22,3% menys que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha disminuït un 39,6% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 37,4%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha baixat un 16,2% respecte a l'abril del 2016. En termes acumulats, el nombre de societats mercantils creades disminueix tant a Catalunya (-12,1%), com a Espanya (-7,7%) respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 3 de maig del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: