Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.785   -230   -11,4-11,4
Capital (milions d'euros)   123,8   25,2   25,525,5
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   319   20   6,76,7

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   8.452   53   0,60,6
Capital (milions d'euros)   730,1   179,9   32,732,7
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   3.870   726   23,123,1

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.785 societats mercantils a Catalunya al gener del 2017, xifra que suposa un decrement de l'11,4% amb relació al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha augmentat un 25,5% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un increment interanual del 6,7%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha pujat un 0,6% respecte al gener del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 3 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T