Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.783   -449   -20,1-16,0
Capital (milions d'euros)   110,4   25,9   30,627,9
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   258   9   3,65,3

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   9.067   -1.751   -16,2-8,8
Capital (milions d'euros)   564,5   60,0   11,922,7
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   3.028   61   2,112,9

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.783 societats mercantils a Catalunya al febrer del 2017, xifra que suposa un decrement del 20,1% amb relació al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha augmentat un 30,6% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un increment interanual del 3,6%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha baixat un 16,2% respecte al febrer del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T