Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Març 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.702   -538   -24,0-15,5
Capital (milions d'euros)   70,2   6,4   10,0-30,6
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   171   -16   -8,6-1,8

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Març 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   9.169   -1.364   -12,9-3,8
Capital (milions d'euros)   444,7   -56,4   -11,2-15,8
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   2.178   -156   -6,71,6

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.702 societats mercantils a Catalunya al març del 2018, un 24% menys que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha augmentat un 10% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 8,6%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha disminuït un 12,9% respecte al març del 2017.

Data de publicació:

Darrer període (març 2018): 4 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: