Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   2.240   118   5,6-8,8
Capital (milions d'euros)   63,8   -24,1   -27,410,0
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   187   -22   -10,50,9

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   10.533   251   2,4-4,9
Capital (milions d'euros)   501,0   -681,9   -57,6-19,8
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   2.334   225   10,712,3

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 2.240 societats mercantils a Catalunya al març del 2017, xifra que suposa un increment del 5,6% amb relació al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha disminuït un 27,4% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 10,5%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha pujat un 2,4% respecte al març del 2016. En termes acumulats, el nombre de societats mercantils creades disminueix tant a Catalunya (-8,8%), com a Espanya (-4,9%) respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 4 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T