Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.703   -207   -10,8-9,1
Capital (milions d'euros)   105,4   62,0   142,718,7
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   119   -40   -25,2-9,4

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Creació de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   8.675   -657   -7,0-6,4
Capital (milions d'euros)   516,6   30,5   6,3-29,6
Dissolució de societats mercantils    
Nombre de societats mercantils   1.642   55   3,55,7

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

S'han creat 1.703 societats mercantils a Catalunya al juny del 2017, un 10,8% menys que al mateix mes de l'any anterior. El capital d'aquestes societats ha augmentat un 142,7% interanual. Pel que fa al nombre de dissolucions, a Catalunya s'ha registrat un decrement interanual del 25,2%. A Espanya, el nombre de societats mercantils constituïdes ha baixat un 7% respecte al juny del 2016. En termes acumulats, el nombre de societats mercantils creades disminueix tant a Catalunya (-9,1%), com a Espanya (-6,4%) respecte al mateix període de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 3 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: