Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concursM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   303   7   2,4-2,9
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   72   23   46,963,0
     empreses concursades   231   -16   -6,5-11,4
Per tipus de concurs    
     voluntari   293   3   1,0-1,8
     necessari   10   4   66,7-26,0
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   1.309   -155   -10,6-17,3
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   200   -4   -2,03,9
     empreses concursades   1.109   -151   -12,0-20,0
Per tipus de concurs    
     voluntari   1.217   -138   -10,2-17,2
     necessari   92   -17   -15,6-17,8
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Les dades són provisionals a partir del tercer trimestre del 2015.


Comentari

El nombre de deutors concursats ha estat de 303 a Catalunya en el quart trimestre del 2016, quantitat que suposa un increment del 2,4% respecte al mateix període del 2015. El nombre d'empreses concursades ha disminuït un 6,5% interanual. Per tipus de concurs, tant el voluntari, com el necessari mostren increments (1% i 66,7% interanual, respectivament). A Espanya, el nombre de deutors ha minvat un 10,6% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 7 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T