Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concursM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   311   -55   -15,0-7,6
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   119   3   2,624,7
     empreses concursades   192   -58   -23,2-18,4
Per tipus de concurs    
     voluntari   303   -52   -14,6-7,4
     necessari   8   -3   -27,3-12,2
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Deutors concursats   1.380   -94   -6,4-2,3
Per naturalesa jurídica    
     persones físiques sense activitat empresarial   296   -6   -2,08,4
     empreses concursades   1.084   -88   -7,5-4,7
Per tipus de concurs    
     voluntari   1.278   -93   -6,8-2,4
     necessari   102   -1   -1,0-1,4
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Les dades són provisionals a partir del primer trimestre del 2017.


Comentari

El nombre de deutors concursats ha estat de 311 a Catalunya en el quart trimestre del 2017, quantitat que suposa un decrement del 15% respecte al mateix període del 2016. El nombre d'empreses concursades ha disminuït un 23,2% interanual. Per tipus de concurs, tant el voluntari com el necessari mostren decrements del 14,6% interanual i del 27,3% respectivament. A Espanya, el nombre de deutors ha baixat un 6,4% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 7 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs. Indicadors anuals. Idescat.
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: