Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   11.769.706   11.348.725   12.096.646   -22,4   -3,66,6
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   75.819.986   75.421.394   78.807.537   -1,2   -0,5..
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   37.719.305   36.764.699   35.924.977   0,7   -2,5-2,3
Transport i emmagatzematge   20.933.831   20.880.127   21.796.465   -1,7   -0,34,4
Hostaleria   10.825.556   10.933.458   10.853.559   -2,0   1,0-0,7
Informació i comunicacions   13.033.634   12.270.902   12.256.829   -2,0   -5,9-0,1
Activitats immobiliàries   5.756.890   5.226.894   4.954.172   4,6   -9,2-5,2
Activitats professionals, científiques i tècniques   13.916.054   13.547.919   16.505.287   -15,9   -2,621,8
Activitats administratives i serveis auxiliars   10.560.720   10.653.115   11.299.873   -0,6   0,96,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   3.386.209   3.555.848   3.695.960   ..   5,03,9
Altres serveis   1.675.860   1.662.905   1.600.284   ..   -0,8-3,8
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.


Notes:

- En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions.

- L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

- Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.

Amunt
Espanya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   54.799.856   54.182.358   58.334.883   -16,6   -1,17,7
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   360.416.287   360.571.139   393.931.274   -3,0   0,0..
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   210.487.903   204.932.053   204.260.352   -3,1   -2,6-0,3
Transport i emmagatzematge   98.023.744   94.770.230   99.134.965   -3,0   -3,34,6
Hostaleria   57.807.019   56.576.148   57.875.473   -1,4   -2,12,3
Informació i comunicacions   76.553.141   73.104.080   72.758.920   -4,2   -4,5-0,5
Activitats immobiliàries   24.303.519   21.421.052   21.735.850   11,9   -11,91,5
Activitats professionals, científiques i tècniques   71.843.193   69.261.056   78.258.963   -6,7   -3,613,0
Activitats administratives i serveis auxiliars   56.982.518   55.707.859   59.887.500   -3,5   -2,27,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   25.614.597   23.950.732   24.752.900   ..   -6,53,3
Altres serveis   8.074.147   7.731.670   8.050.412   ..   -4,24,1
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Enquesta anual de serveis.


Notes:

- En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions.

- L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

- Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.


Comentari

Segons l'enquesta anual de serveis, a Catalunya l'any 2014 la branca que concentra el volum de negoci més gran és el comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor, amb un valor de 78.807,5 milions d'euros. La següent branca en volum és el comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, amb un valor de 35.924,9 milions d'euros, i baixa un 2,3%. De la resta de branques la que més creix és la d'activitats professionals, científiques i tècniques (21,8%), mentre que el decrement més intens el registren les activitats immobiliàries (-5,2%). A Espanya, el volum de negoci més gran també correspon al comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 18 d'octubre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: