Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   11.348.725   12.096.646   13.407.603   -3,6   6,610,8
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   75.421.394   78.807.537   80.438.738   -0,5   ..2,1
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   36.764.699   35.924.977   37.814.434   -2,5   -2,35,3
Transport i emmagatzematge   20.880.127   21.796.465   21.437.365   -0,3   4,4-1,6
Hostaleria   10.933.458   10.853.559   12.095.446   1,0   -0,711,4
Informació i comunicacions   12.270.902   12.256.829   13.200.171   -5,9   -0,17,7
Activitats immobiliàries   5.226.894   4.954.172   6.112.734   -9,2   -5,223,4
Activitats professionals, científiques i tècniques   13.547.919   16.505.287   16.926.305   -2,6   21,82,6
Activitats administratives i serveis auxiliars   10.653.115   11.299.873   13.448.653   0,9   6,119,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   3.555.848   3.695.960   4.279.258   5,0   3,915,8
Altres serveis   1.662.905   1.600.284   1.709.205   -0,8   -3,86,8
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.


Nota: L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta. Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes   54.182.358   58.334.883   67.001.580   -1,1   7,714,9
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor   360.571.139   393.931.274   401.921.717   0,0   ..2,0
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes   204.932.053   204.260.352   213.134.303   -2,6   -0,34,3
Transport i emmagatzematge   94.770.230   99.134.965   104.293.363   -3,3   4,65,2
Hostaleria   56.576.148   57.875.473   62.145.752   -2,1   2,37,4
Informació i comunicacions   73.104.080   72.758.920   75.402.479   -4,5   -0,53,6
Activitats immobiliàries   21.421.052   21.735.850   24.383.941   -11,9   1,512,2
Activitats professionals, científiques i tècniques   69.261.056   78.258.963   83.218.651   -3,6   13,06,3
Activitats administratives i serveis auxiliars   55.707.859   59.887.500   65.091.577   -2,2   7,58,7
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   23.950.732   24.752.900   26.744.346   -6,5   3,38,0
Altres serveis   7.731.670   8.050.412   8.839.970   -4,2   4,19,8
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.


Nota: L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses (del grup 467 de la CCAE-2009) que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta. Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.


Comentari

Segons l'estadística estructural d'empreses del sector serveis, a Catalunya l'any 2015 la branca que concentra el volum de negoci més gran és el comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor, que mostra un increment del 2,1%. La següent branca en volum és el comerç al detall, i augmenta un 5,3%. De la resta de branques la que més creix és la d'activitats immobiliàries (23,4%). En sentit contrari només disminueix el transport i emmagatzematge (-1,6%). A Espanya, el volum de negoci més gran també correspon al comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor, que puja un 2% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística estructural d'empreses del sector serveis. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: