Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Creació de societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   17.823   18.753   22.246   0,2   5,218,6
Capital (milions d'euros)   846,1   923,4   960,0   -43,9   9,14,0
Ampliació de capital en societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   6.856   7.088   6.825   -6,5   3,4-3,7
Capital (milions d'euros)   7.794,3   6.023,2   5.307,5   -31,3   -22,7-11,9
Dissolució de societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   2.650   2.548   2.308   -20,8   -3,8-9,4

Font: Registre Mercantil Central.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Creació de societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   94.955   94.574   102.427   1,0   -0,48,3
Capital (milions d'euros)   7.607,0   8.147,3   7.066,7   10,6   7,1-13,3
Ampliació de capital en societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   32.004   31.683   30.879   -6,1   -1,0-2,5
Capital (milions d'euros)   41.795,8   35.306,1   30.482,6   -45,8   -15,5-13,7
Dissolució de societats mercantils      
Nombre de societats mercantils   24.688   23.348   23.749   -11,0   -5,41,7

Font: Registre Mercantil Central.


Comentari

L'any 2016 a Catalunya es van crear 22.246 societats mercantils, dada que es tradueix en un increment del 18,6% respecte a l'any anterior. El capital d'aquestes empreses va augmentar un 4%. En sentit contrari disminueix tant el nombre de societats mercantils que van ampliar capital (-3,7%) com el capital ampliat (-11,9%). En relació al nombre de dissolució de societats mercantils, aquest mostra un decrement del 9,4%. A Espanya, el nombre de societats mercantils creades va créixer un 8,3% respecte al 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de gener del 2017.

Més informació a:

 Creació de societats mercantils. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Ampliació de capital de societats mercantils. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica T
 Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: