Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concursM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Deutors concursats   1.533   1.108   1.076   -23,4   -27,7-2,9
Per naturalesa jurídica      
     persones físiques sense activitat empresarial   153   127   207   13,3   -17,063,0
     empreses concursades   1.380   981   869   -26,0   -28,9-11,4
          persona física amb activitat empresarial   22   32   44   -46,3   45,537,5
          societat anònima (SA)   228   141   109   -41,8   -38,2-22,7
          societat limitada (SL)   1.103   794   695   -21,7   -28,0-12,5
          altres   27   14   21   12,5   -48,150,0
Per tipus de concurs      
     voluntari   1.465   1.058   1.039   -24,7   -27,8-1,8
     necessari   68   50   37   23,6   -26,5-26,0
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Deutors concursats   7.280   5.746   4.754   -26,7   -21,1-17,3
Per naturalesa jurídica      
     persones físiques sense activitat empresarial   716   649   674   -9,8   -9,43,9
     empreses concursades   6.564   5.097   4.080   -28,2   -22,3-20,0
          persona física amb activitat empresarial   186   182   208   -22,5   -2,214,3
          societat anònima (SA)   1.009   678   466   -36,9   -32,8-31,3
          societat limitada (SL)   5.200   4.106   3.248   -26,7   -21,0-20,9
          altres   169   131   158   -20,3   -22,520,6
Per tipus de concurs      
     voluntari   6.817   5.341   4.421   -27,8   -21,7-17,2
     necessari   463   405   333   -6,7   -12,5-17,8
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

El nombre de deutors concursats a Catalunya l'any 2016 (segons dades provisionals) va ser de 1.076, dada que suposa un decrement del 2,9% respecte al 2015. Per naturalesa jurídica, el nombre de persones físiques sense activitat empresarial va augmentar un 63% mentre que el d'empreses concursades va baixar un 11,4%. Dins de les empreses concursades, el nombre de societats limitades (que suposen la majoria) va disminuir un 12,5%. Per tipus de concurs, el voluntari mostra un decrement de l'1,8% i el necessari del 26% respecte a l'any 2015. A Espanya, el nombre de deutors concursats va baixar un 17,3% anual.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 7 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica T
 Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: