Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concursM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Deutors concursats   1.108   1.224   1.131   -27,7   10,5-7,6
Per naturalesa jurídica      
     persones físiques sense activitat empresarial   127   308   384   -17,0   142,524,7
     empreses concursades   981   916   747   -28,9   -6,6-18,4
          persona física amb activitat empresarial   32   51   66   45,5   59,429,4
          societat anònima (SA)   141   114   57   -38,2   -19,1-50,0
          societat limitada (SL)   794   732   611   -28,0   -7,8-16,5
          altres   14   19   13   -48,1   35,7-31,6
Per tipus de concurs      
     voluntari   1.058   1.183   1.095   -27,8   11,8-7,4
     necessari   50   41   36   -26,5   -18,0-12,2
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Deutors concursats   5.746   5.253   5.131   -21,1   -8,6-2,3
Per naturalesa jurídica      
     persones físiques sense activitat empresarial   649   956   1.036   -9,4   47,38,4
     empreses concursades   5.097   4.297   4.095   -22,3   -15,7-4,7
          persona física amb activitat empresarial   182   229   240   -2,2   25,84,8
          societat anònima (SA)   678   479   427   -32,8   -29,4-10,9
          societat limitada (SL)   4.106   3.422   3.304   -21,0   -16,7-3,4
          altres   131   167   124   -22,5   27,5-25,7
Per tipus de concurs      
     voluntari   5.341   4.889   4.772   -21,7   -8,5-2,4
     necessari   405   364   359   -12,5   -10,1-1,4
Unitats: Nombre.

Font: INE. Estadística del procediment concursal.

Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

El nombre de deutors concursats a Catalunya l'any 2017 (segons dades provisionals) va ser de 1.131, dada que suposa un decrement del 7,6% respecte al 2016. Per naturalesa jurídica, el nombre de persones físiques sense activitat empresarial va augmentar un 24,7% mentre que el d'empreses concursades va baixar un 18,4%. Dins de les empreses concursades, el nombre de societats limitades (que suposen la majoria) va disminuir un 16,5%. Per tipus de concurs, el voluntari mostra un decrement del 7,4% i el necessari del 12,2% respecte a l'any 2016. A Espanya, el nombre de deutors concursats va baixar un 2,3% anual.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 7 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica T
 Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T

Sou aquí: