Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Economia > Metodologia

Deute públic respecte al PIB 

Indicadors de la Unió Europea | Resultats | Sèries

Aquest indicador mostra el deute brut consolidat del govern general com a percentatge del PIB.

El sector governamental general comprèn els subsectors de govern central, govern regional, govern municipal i fons de la Seguretat Social. El PIB utilitzat com a denominador és el producte interior brut a preus de mercat corrents. El deute es valora pel seu valor nominal, i el deute de moneda estrangera és convertit a moneda nacional a partir de les taxes de canvi de final d'any (encara que s'apliquen regles especials per a contractes).

Les dades nacionals per al sector governamental general es consoliden entre els subsectors. Les dades bàsiques s'expressen en la moneda nacional, convertida en euro usant el tipus de canvi d'any final per l'euro proporcionat pel Banc Central Europeu.

El deute governamental general es defineix com a deute brut consolidat i es valora per valor nominal a preus de final d'any. Uns altres comptes pagables i derivats financers (segons les definicions del SEC 95) s'exclouen de la definició.

El deute governamental general es descompon en moneda i dipòsits (AF.2), valors distints d'accions (exc. derivats financers) (AF.33), i préstecs (AF.4).

Més informació a:

Fonts:

  • Departament d'Economia i Coneixement.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Economia
 Producte interior brut T
 Valor afegit brut. Per sectors T
 Comerç exterior T
 Integració del comerç de béns T
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T
 Ajuts de l'estat respecte al PIB T
 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) T
 Producció final agrària T
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Establiments turístics T
 Places turístiques T
 Pernoctacions T
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

27.03.2014