Google Public Data Explorer: preguntes i respostes

Google Public Data Explorer

Per facilitar l'exploració de la informació d'El municipi en xifres, l'Idescat ha creat el conjunt de dades Indicadors dels municipis catalans a la plataforma Google Public Data Explorer. La potència, flexibilitat i complexitat d'aquesta eina de visualització de dades fan segurament necessària una guia que faciliti l'aprofitament de tota la seva funcionalitat, alhora que n'eviti els problemes més freqüents. A continuació us presentem solucions a problemes comuns, així com exemples dels gràfics que permet generar aquesta eina.

1. Com s'accedeix a les dades de Catalunya al Google Public Data Explorer

Al Google Public Data Explorer podeu trobar els conjunts de dades disponibles de diverses institucions al directori: entre ells, els Indicadors dels municipis catalans de l'Idescat.

2. Com s'organitza la informació al Google Public Data Explorer

El Google Public Data Explorer us mostra mètriques (caps de bestiar, equipaments turístics, explotacions agràries…) i dimensions (coneixement del català, tipus de creixement poblacional, dimensió de les llars…).

Si escolliu una dimensió, com ara "sexe", podreu veure totes les mètriques desagregables per sexe. Si aleshores escolliu una mètrica, com ara "atur registrat", haureu de seleccionar un municipi (Ubicació) i podreu representar l'evolució en aquell municipi de l'atur registrat per sexe (diagrama de línies) o la distribució dels seus components (diagrama de barres).

Si en comptes de començar seleccionant una dimensió escolliu una mètrica, com ara "població", podreu representar la seva distribució municipal (diagrama de barres) o en l'espai (mapa), la seva relació amb una altra mètrica (diagrama de dispersió) o la seva evolució per als municipis de la vostra elecció (diagrama de línies). També podreu filtrar la mètrica escollida per a una categoria (per exemple, "dones") d'una dimensió ("sexe") i representar els mateixos gràfics per a la mètrica filtrada ("població femenina").

3. Com es pot visualitzar un gràfic quan el navegador us mostra un avís

Catalunya té més de 900 municipis: de vegades, la representació d'un volum tan gran d'informació pot col·lapsar temporalment el navegador. En el cas d'Internet Explorer, pot aparèixer un avís demanant-vos si voleu aturar l'execució de l'script del gràfic. Si l'atureu, el gràfic mai arribarà a generar-se: contesteu sempre que no voleu aturar l'execució de l'script.

4. Com podeu utilitzar els gràfics del Google Public Data Explorer a la vostra pàgina web

Si voleu referir-vos a un gràfic del Google Public Data Explorer (en el vostre bloc, en un correu electrònic, en un tweet…), utilitzeu el vincle Enllaç que encapçala tots els gràfics: obtindreu la seva adreça (http://www.google.com/publicdata/…), però també el codi HTML d'incrustació (<iframe…), que us permetrà inserir el gràfic a la vostra pàgina web. En el codi, adapteu els atributs height (alçada) i width (amplada) a les vostres necessitats.

5. Com es pot canviar l'idioma del gràfic quan no us apareix en l'idioma desitjat

Les dades de l'Idescat al Google Public Data Explorer estan disponibles en tres idiomes: català, castellà i anglès. Si l'idioma no s'especifica expressament, la plataforma de Google tracta de deduir l'idioma preferit: per aquest motiu, pot mostrar la informació en un idioma diferent del que voleu. Podeu utilitzar el formulari següent per obtenir la versió en un altre idioma d'un enllaç o del codi d'incrustació del Google Public Data Explorer.

6. Com podeu deixar que els vostres usuaris modifiquin un gràfic sense sortir de la vostra pàgina web

El Google Public Data Explorer permet incrustar un gràfic a la vostra pàgina web, però també permet inserir aquesta eina de visualització amb tota la seva funcionalitat. D'aquesta manera, els vostres usuaris poden modificar un gràfic incrustat a la vostra pàgina web sense abandonar-la, o fins i tot generar-ne un de completament nou. Tingueu en compte que inserir el Google Public Data Explorer amb tota la seva funcionalitat requerirà un espai més gran a la vostra pàgina web: ajusteu adequadament els atributs height (alçada) i width (amplada).

7. Com es pot fer el seguiment de l'evolució en el temps d'alguna variable a diversos municipis o comarques

Els diagrames de línies permeten representar l'evolució en el temps de la mateixa variable per a diferents municipis. Seleccioneu primer la mètrica (per exemple, "atur registrat") i el tipus de gràfic (línies) i finalment els àmbits geogràfics que voleu mostrar.

Per exemple: evolució de l'atur registrat als municipis de la comarca de l'Alta Ribagorça.

8. Com es pot comparar l'evolució en el temps de les categories d'una variable en un municipi o comarca

Els diagrames de línies permeten comparar l'evolució en el temps de les categories d'una variable en un mateix municipi o comarca. Seleccioneu primer una dimensió (per exemple, "lloc de naixement") i després la mètrica (per exemple, "població"). Finalment, escolliu l'àmbit geogràfic (Ubicació).

Per exemple, evolució de la població d'un municipi segons el lloc de naixement.

9. Com es poden visualitzar els canvis en el temps de l'estructura d'una variable en un municipi o comarca

Els diagrames de barres permeten representar, per a un municipi o comarca, el valor de les categories d'una variable (alçada de les barres) i veure'n una animació en el temps. Tingueu en compte que les barres es mostren ordenades per valor. També podeu comparar-la amb l'evolució d'una altra variable (color de la barra).

Per exemple, estructura per edats de la població en un municipi i el pes de les dones.

10. Com es pot analitzar la distribució d'una variable entre les comarques o els municipis catalans

Els diagrames de barres mostren els municipis (o comarques) ordenats d'acord amb el valor d'una variable i permeten observar l'evolució en el temps d'aquesta ordenació (animació), destacant si convé algun municipi (o comarca).

Per exemple: distribució municipal de la base imposable de l'IRPF per declarant.

11. Com es pot explorar si la distribució municipal d'una variable té alguna relació amb una altra variable

Els diagrames de barres permeten mostrar els municipis o comarques ordenats d'acord amb el valor d'una variable (alçada de les barres). Es pot utilitzar el color de la barra per representar el valor d'una segona variable.

Per exemple: distribució del PIB per habitant i el pes del sector industrial sobre el VAB.

12. Com es pot representar la distribució de dues variables en l'espai

Els mapes permeten visualitzar la distribució de dues variables (diàmetre i color de les bombolles) en l'espai, així com observar l'evolució d'aquesta distribució en el temps (animació).

Per exemple: mapa de la població nascuda a l'estranger (valor absolut i pes).

13. Com es poden descobrir relacions entre diverses variables

Els diagrames de dispersió permeten evidenciar relacions entre fins a quatre variables (eix d'abscisses, eix d'ordenades, diàmetre de la bombolla, color de la bombolla) en el temps (animació).

Per exemple, població per lloc de naixement i nacionalitat en els municipis de Catalunya.

14. Com es poden evidenciar diferents models d'evolució en el temps

Els diagrames de dispersió permeten mostrar les diferents trajectòries d'evolució en el temps (rutes) de quatre variables (eix d'abscisses, eix d'ordenades, diàmetre de les bombolles, color de les bombolles).

Per exemple: hotels i les places hoteleres d'una selecció de municipis de Catalunya.

15. Com es poden representar variables que tenen un rang de valors molt ampli

Quan es representen les magnituds absolutes d'algunes variables, la diversitat de la grandària dels municipis catalans pot impedir veure clarament la relació entre les variables. Una forma de disminuir el rang de valors de les variables originals consisteix a expressar-les en escala logarítmica. Per defecte, els gràfics es mostren utilitzant una escala lineal. Podeu canviar l'escala d'un diagrama de línies, barres o dispersió prèviament elaborat seleccionant una de les mètriques representades (per exemple, nombre d'afiliats al Règim General de la Seguretat Social) i escollint l'opció Escala.

En el moment de redactar aquest text, escala "logarítmica" estava incorrectament traduït al català com a "Registre" al Google Public Data Explorer.

Per exemple: nombre d'afiliats al Règim General de la Seguretat Social i atur registrat, tots dos en escala logarítmica.

16. Com podeu representar les vostres dades al Google Public Data Explorer

Qualsevol pot pujar els seus conjunts de dades al Google Public Data Explorer. Per fer-ho, cal estar prèviament autenticat amb un compte de Google (per exemple, de Gmail) i utilitzar l'opció My Datasets del Google Public Data Explorer.

Els conjunts de dades han d'estar formatats d'acord amb l'estàndard Dataset Publishing Language (DSPL). Un conjunt de dades DSPL consisteix en un paquet comprimit en format ZIP que conté un document XML i diversos fitxers en format CSV. Tingueu en compte que DSPL és un estàndard en desenvolupament i que està incorporant progressivament nova funcionalitat.

Si voleu consultar-ne un exemple, podeu descarregar el conjunt de dades en format DSPL dels Indicadors dels municipis catalans (5 Mb) de l'Idescat. Aquest conjunt de dades no conté necessàriament estadístiques actualitzades ni reflecteix la informació de l'Idescat disponible actualment al Google Public Data Explorer i només s'ofereix com a mostra del format DSPL. Tingueu en compte que algunes sèries estadístiques s'actualitzen retrospectivament quan es disposa de més informació: un conjunt de dades no actualitzat pot contenir no només sèries més curtes, sinó també valors històrics que ja no són correctes.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg
  • Delicious

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/gpde