Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta. Per principals components. Comarques i Aran, i àmbits

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió estadística 2019 (p). Per principals components. Comarques i Aran, i àmbits 2019
Recursos Usos
Remuneració assalariats Excedent brut explotació Prestacions socials Cotitzacions socials Impostos
Alt Camp 561.394 190.186 206.809 171.559 91.570
Alt Empordà 1.539.178 693.531 484.746 486.081 308.968
Alt Penedès 1.514.945 505.763 510.276 452.507 259.504
Alt Urgell 186.231 97.705 85.063 60.176 34.448
Alta Ribagorça 41.253 25.277 15.398 13.964 7.550
Anoia 1.582.534 523.485 563.553 474.919 259.720
Aran 129.498 63.941 33.260 41.687 28.036
Bages 2.354.993 736.410 999.868 698.903 420.119
Baix Camp 2.529.966 831.804 819.871 763.532 448.809
Baix Ebre 801.297 343.192 343.412 255.389 136.691
Baix Empordà 1.525.512 713.252 508.769 483.824 320.897
Baix Llobregat 13.109.488 4.221.837 3.937.806 3.788.768 2.451.499
Baix Penedès 1.209.195 476.569 477.661 371.511 225.686
Barcelonès 35.105.050 13.784.031 12.608.121 10.369.725 8.145.419
Berguedà 429.440 189.530 264.446 135.953 79.649
Cerdanya 197.254 130.455 57.037 65.948 46.021
Conca de Barberà 248.189 93.335 94.195 76.576 41.012
Garraf 2.271.896 882.816 676.577 674.772 490.697
Garrigues 178.796 88.027 87.023 61.594 30.109
Garrotxa 771.199 251.666 282.150 231.008 138.694
Gironès 2.784.484 890.453 801.073 821.003 526.964
Maresme 6.440.789 2.613.649 2.052.015 1.942.941 1.341.271
Moianès 180.783 78.143 59.330 56.204 34.924
Montsià 634.936 291.369 277.292 208.808 99.428
Noguera 391.505 172.992 159.554 129.802 64.861
Osona 2.279.300 754.688 758.879 682.372 420.765
Pallars Jussà 126.811 63.082 67.286 42.410 23.613
Pallars Sobirà 72.297 45.787 26.689 25.372 13.448
Pla d'Urgell 443.782 152.329 143.030 138.286 72.105
Pla de l'Estany 454.060 158.352 129.123 135.301 81.221
Priorat 87.226 51.824 40.743 30.032 14.828
Ribera d'Ebre 230.985 96.107 112.942 73.143 43.780
Ripollès 300.403 127.163 153.567 93.206 58.556
Segarra 280.951 97.504 85.840 87.596 54.657
Segrià 2.737.612 865.022 908.514 831.644 467.866
Selva 1.995.311 750.295 684.164 618.190 339.780
Solsonès 144.951 68.447 60.196 48.020 24.540
Tarragonès 3.456.709 1.088.161 1.125.555 1.028.586 611.350
Terra Alta 88.681 62.996 55.770 33.860 13.927
Urgell 413.564 153.299 154.663 130.614 68.826
Vallès Occidental 14.457.425 4.738.043 4.370.258 4.222.221 2.760.576
Vallès Oriental 6.075.405 2.115.782 1.864.117 1.800.745 1.108.074
Catalunya 110.365.282 40.278.300 37.146.644 32.858.755 22.210.459
Metropolità 75.241.630 27.499.732 24.848.262 22.141.303 15.818.541
Comarques Gironines 9.370.147 3.584.713 3.043.593 2.868.614 1.775.080
Camp de Tarragona 6.883.485 2.255.311 2.287.173 2.070.285 1.207.568
Terres de l'Ebre 1.755.899 793.663 789.416 571.201 293.826
Ponent 4.446.211 1.529.173 1.538.624 1.379.537 758.424
Comarques Centrals 5.335.995 1.800.828 2.126.775 1.604.549 968.297
Alt Pirineu i Aran 753.344 426.247 284.733 249.558 153.116
Penedès 6.578.571 2.388.633 2.228.068 1.973.709 1.235.606
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Renda familiar disponible bruta territorial.
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 27 d'abril de 2022.

Estadística RFDBC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Excedent brut d'explotació i renda mixta de les famílies
Excedent d'activitats empresarials i professionals d'empreses individuals i societats personalistes sense personalitat jurídica, diferents de les tractades com a quasi societats, que són productores de mercat.
Impost sobre renda i patrimoni
Pagament de les famílies en concepte, principalment, d'impost sobre la renda de les persones físiques, impost de patrimoni i impost de béns immobles.
Prestacions socials
Transferències corrents atorgades per tercers a les llars, en diners o espècie, per tal de preveure, reparar o superar certs estats de necessitat, sense que hi hagi una contrapartida equivalent per part dels beneficiaris.
Remuneració d'assalariats
Comprèn tota la remuneració en efectiu i en espècie a pagar pels empresaris als seus assalariats en contrapartida del treball realitzat per aquests durant el període comptable.
Renda familiar disponible bruta (RFDB)
Macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi.

Aspectes metodològics

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasi societats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són:

  • la remuneració d'assalariats
  • l'excedent brut d'explotació
  • les prestacions socials

Els principals usos són:

  • les cotitzacions socials
  • els impostos sobre la renda i el patrimoni

L'Idescat presenta la sèrie de Renda familiar disponible bruta (RFDB) 2010-2017 aplicant els criteris de la Revisió estadística 2019. La present Revisió és una actualització dels comptes econòmics duta a terme per incorporar noves fonts d'informació i millorar els procediments d'estimació del conjunt de variables. La Revisió estadística 2019 està impulsada per Eurostat, per homogeneïtzar els canvis dels comptes nacionals de tots els estats membres de la Unió Europea.

Les magnituds de la renda familiar disponible bruta i els seus components per a Catalunya són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Revisió estadística 2019.

L'àmbit geogràfic de la sèrie de la Revisió estadística 2019 són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants

Per elaborar la renda familiar disponible bruta per habitant es prenen com a referència les estimacions de població a 1 de juliol realitzades per l'Idescat.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".