Saltar al contingut principal

Creixement de la població

Creixement de la població Catalunya. 2019 (p)
Valor Taxa per 1.000 habitants
Creixement total 107.535 14,01
Creixement natural .. ..
Creixement migratori .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Creixement de la població Espanya. 2019 (p)
Valor Taxa per 1.000 habitants
Creixement total .. ..
Creixement natural .. ..
Creixement migratori .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Xifres de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 7 de maig de 2020. Propera actualització: 23 de desembre de 2020 Calendari

Estadística EP

Nota metodològica

Les dades del Creixement de la població són elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, pel que fa als naixements i el Departament de Salut pel que fa a les defuncions en col·laboració amb l'INE.

La taxa bruta de creixement total és el quocient entre la variació en els efectius d'una població, expressada com a diferència entre la xifra d'habitants inicial i final d'un període, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement natural és el quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions en un any determinat, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement migratori és el quocient entre el saldo migratori, expressat com a diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre d'emigracions, en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

A partir de l'any 2012, les estadístiques de naixements i defuncions incorporen els esdeveniments de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.