Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100

Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 Catalunya.
Població (escenari baix) Població (escenari mitjà) Població (escenari alt)
2050 84 106 129
2045 86 105 124
2040 88 104 120
2035 90 103 115
2030 91 101 110
2025 92 99 105
2024 93 99 105
2023 93 99 104
2022 93 99 103
2021 94 98 102
2020 94 98 102
2019 95 98 101
2018 95 98 100
2017 96 98 100
2016 97 98 100
2015 98 99 100
2014 99 99 100
2013 100 100 100
Unitats: Índex base 2013=100.
Font: Idescat.
Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 Espanya.
Població
2050 94
2045 95
2040 96
2035 96
2030 97
2025 98
2024 ..
2023 ..
2022 ..
2021 ..
2020 99
2019 ..
2018 ..
2017 ..
2016 ..
2015 99
2014 ..
2013 100
Unitats: Índex base 2013=100.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 16 d'octubre del 2014.

Nota metodològica

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide de partida de les noves projeccions és la població postcensal estimada a 1 de gener de 2013, calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del moviment demogràfic 2011–2012. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. La desagregació territorial està constituïda per Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2051, mentre que per a les projeccions territorials és el 2021. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot a mitjà termini (horitzó 2026), atès que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han considerat tres hipòtesis (alta, mitjana i baixa) per a cada un d'ells: fecunditat, esperança de vida, migració amb la resta d'Espanya, migració amb l'estranger i migració interna.

S'han definit tres escenaris (o combinació d'hipòtesis). L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.

Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. En l'escenari alt es combinen fecunditat alta, esperança de vida alta i migració alta. L'escenari baix inclou una migració baixa (amb la resta d'Espanya i amb l'estranger), una fecunditat baixa i una esperança de vida baixa.

Les projeccions de població es basen en el Cens i no en el Padró. El Cens de població, les Estimacions de població i les Projeccions de població són fonts de caràcter estadístic que tenen per objectiu establir la sèrie de població resident en cada moment a Catalunya. El Padró d'habitants és una font amb finalitat administrativa i les seves xifres són declarades oficials pel Govern de l'Estat. Les xifres que s'obtenen del Padró són sistemàticament superiors a les que produeixen les estimacions de població, en part perquè el padró no recull prou exhaustivament les sortides cap a l'estranger. Les xifres de població projectada per als anys futurs s'hauran de comparar amb les altres fonts estadístiques: el Cens de població i les Estimacions de població.

La base de dades de municipis i comarques del web de l'Idescat ofereix els resultats de les piràmides projectades per sexe i edat simple de Catalunya (període 2013–2051) i dels àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2013–2026). També hi ha disponible al web de l'Idescat un document en format Acrobat Reader que presenta una visió global de les hipòtesis i els principals resultats de les projeccions.

Les dades de la Unió Europea corresponen als 28 estats.

Les dades de les projeccions han estat actualitzades a l'octubre de 2014.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: