Saltar al contingut principal

Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació

Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Major 1 ..
Comissaris 21 0,0
Intendents 47 0,0
Inspectors 130 -0,8
Sotsinspectors 377 0,3
Sergents 909 -0,7
Caporals 2.571 -0,1
Agents 12.860 3,8
Total 16.916 2,8
Font: Departament d'Interior.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de juny de 2020.

Estadística SCI

Nota metodològica

L'assumpció de plenes competències en l'àmbit de la seguretat pública fa necessari disposar d'una eina de planificació que ajudi a governar el procés de creació, el creixement organitzatiu i el desplegament, per substitució, d'aquest nou servei. Aquesta eina és el Pla director del desplegament de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

La prestació del servei de la Policia de la Generalitat parteix d'una voluntat d'equiparar i homologar les actuacions policials amb independència del medi (urbà o rural) en què es produeixin, cercant en tot moment la proximitat al ciutadà i al seu marc geogràfic i social. D'aquesta manera, el Pla director es va dissenyar a partir de tres components fonamentals de base territorial: l'àrea bàsica policial, la zona i la regió, tot respectant l'estructura territorial existent i la realitat politicoadministrativa del nostre país. Aquestes divisions es caracteritzen pel seu alt grau de flexibilitat i adaptació als canvis que les realitats del desplegament puguin exigir.

Aquesta estructura de base territorial es completa, en darrer terme, amb els òrgans de comandament central, que dirigeixen l'actuació dels caps de les regions policials. Finalment, i en un mateix nivell que els serveis territorials centrals, l'organització es dota d'unes divisions centrals que tenen competència sobre tot el territori català i porten a terme tasques d'alta especialització i direcció tècnica.