Skip to main content

Mossos d'Esquadra. Members. By rank

Mossos d'Esquadra. Members. By rank Catalonia. 2018
Value Variation (%)
Mayor 1 ..
Superintendent 21 10.5
Intendent 47 -2.1
Inspector 131 -1.5
Subinspector 376 -3.8
Sergeant 915 -0.8
Corporal 2,573 -1.1
Officer 12,386 -0.9
Total 16,450 -1.0
Source: Ministry of Home Affairs.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Date published: April 15, 2019.

Statistics POLAU

Methodological note

L'assumpció de plenes competències en l'àmbit de la seguretat pública fa necessari disposar d'una eina de planificació que ajudi a governar el procés de creació, el creixement organitzatiu i el desplegament, per substitució, d'aquest nou servei. Aquesta eina és el Pla director del desplegament de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

La prestació del servei de la Policia de la Generalitat parteix d'una voluntat d'equiparar i homologar les actuacions policials amb independència del medi (urbà o rural) en què es produeixin, cercant en tot moment la proximitat al ciutadà i al seu marc geogràfic i social. D'aquesta manera, el Pla director es va dissenyar a partir de tres components fonamentals de base territorial: l'àrea bàsica policial, la zona i la regió, tot respectant l'estructura territorial existent i la realitat politicoadministrativa del nostre país. Aquestes divisions es caracteritzen pel seu alt grau de flexibilitat i adaptació als canvis que les realitats del desplegament puguin exigir.

Aquesta estructura de base territorial es completa, en darrer terme, amb els òrgans de comandament central, els quals dirigeixen l'actuació dels caps de les regions policials. Finalment, i en un mateix nivell que els serveis territorials centrals, l'organització es dota d'unes divisions centrals que tenen competència sobre tot el territori català i porten a terme tasques d'alta especialització i direcció tècnica.