Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus

Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Pensions no contributives de la Seguretat Social 58.520 0,6
Jubilació 32.208 1,3
Invalidesa 26.312 -0,4
Pensions assistencials
Malaltia 13 -3,1
Vellesa 4 -16,7
Altres prestacions
Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI) 701 -10,1
Subsidi assistencial per atur 97.608 -14,4
Renda mínima d'inserció 36.069 25,0
Total 192.915,0 -4,4
Unitats: Mitjana anual.
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Nota: El 2017, la Renda mínima d'inserció inclou la Renda garantida de ciutadania, que va entrar en vigor el 15 de setembre.
Notes:
- A partir del 2016 les pensions no contributives de la Seguretat Social fan referència a la nòmina del mes de desembre.
- A partir del 2016, les pensions no contributives per jubilació s'ofereixen segons municipi de residència del pensionista; abans del 2016, segons província d'afiliació.
Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Pensions no contributives de la Seguretat Social
Jubilació 256.187 0,4
Invalidesa 199.120 -0,4
Pensions assistencials
Malaltia 3.793 -11,2
Vellesa 129 -26,9
Altres prestacions
Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI) 7.286 -14,0
Subsidi assistencial per atur 902.193 -9,5
Total 1.368.708,0 -6,6
Unitats: Mitjana anual.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Data de publicació: 24 d'abril del 2018. Sèries revisades el 16 de novembre del 2018.

Nota metodològica

En aquesta fitxa s'han agrupat totes aquelles prestacions econòmiques periòdiques que es concedeixen en funció de la manca d'altres recursos per part de la persona sol·licitant i que no es condicionen a l'existència d'una cotització prèvia.

Convé efectuar les precisions següents:

  • Les prestacions assistencials atorgades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal preveuen, en alguns dels seus supòsits de concessió, l'exigència d'uns mínims de cotització i es plantegen amb una cobertura temporal limitada, tot i que es preveuen sistemes de pròrroga. Aquestes característiques les diferencien clarament de la resta de prestacions. Les xifres corresponents a Espanya inclouen els beneficiaris del subsidi per a treballadors eventuals agraris, vigent exclusivament a les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura.
  • Les pensions assistencials del Fons d'Assistència Social i el subsidi de garantia d'ingressos mínims són prestacions en retrocés i, de fet, estan sent reemplaçades per les pensions no contributives de la Seguretat Social, que es van implantar l'any 1991.
  • La inexistència d'informació sobre actuacions similars a la resta de l'Estat ens du a tractar de manera diferenciada les prestacions econòmiques del Pla interdepartamental de la renda mínima d'inserció.
  • A partir de gener del 2001, les pensions no contributives per invalidesa de beneficiaris de 65 anys i més van passar a ser considerades de jubilació.

Nota: La prestació assistencial per atur a Espanya inclou el subsidi agrari.

Taules disponibles

Sou aquí: